မုုဒိတာေရႊေက်ာင္း သိမ္သမုုတ္ပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ

မုုဒိတာေရႊေက်ာင္း သိမ္သမုုတ္ပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ
မိုုးမခရြာေဆာ္ၾကီး၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၃