ကာတြန္း ေစာငုုိ - သမၼတႀကီး သေဘာ


သမၼတႀကီး သေဘာ
ကာတြန္း ေစာငုုိ
ဒီဇင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၃