ကာတြန္း လုုိင္လုုဏ္ - ေက်းဇူးရွင္


ေက်း ဇူး ရွင္
ကာတြန္း - လုုိင္လုုဏ္
ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃