ကာတြန္းေဇာ္မႈိင္း - ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရး


ကာတြန္းေဇာ္မႈိင္း - ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရး
ဒီဇင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၃