ကာတြန္းေဇာ္မႈိင္း(ဥကၠလံ) - ဂုုဏ္သိကၡာရွိသူမ်ားသာ ...

ကာတြန္းေဇာ္မႈိင္း(ဥကၠလံ) - ဂုုဏ္သိကၡာရွိသူမ်ားသာ ...
ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၃