ေဆာင္းယြန္းလ - မွတ္တုုိင္ပါတယ္

မွတ္တိုင္ပါတယ္
ေဆာင္းယြန္းလ
ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၃မွတ္တိုင္ပါတယ္လို႔
သြက္သြက္လက္လက္ ေအာ္ဟစ္ရင္း
ဆင္းလိုက္မိတဲ့ မွတ္တိုင္က ေပ်ာ္ရႊင္ၿခင္းမွတ္တိုင္

မွတ္တိုင္ပါတယ္လို႕
က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ဟစ္ေအာ္ရင္း
ဆင္းလိုက္မိတဲ့ မွတ္တိုင္က အလိုမက်ၿခင္းမွတ္တိုင္

မွတ္တိုင္ပါတယ္လို႔ တီးတိုးေရရြတ္ရင္း
ဆင္းလိုက္မိတဲ့ မွတ္တိုင္က ဒုကၡမွတ္တိုင္

မွတ္တိုင္ပါတယ္လို႔ တဖြဖြေရရြတ္ရင္း
ဆင္းလိုက္မိတဲ့ မွတ္တိုင္က ေသာကမွတ္တိုင္

မွတ္တိုင္ပါတယ္လို႔ ကပ်ာကယာေအာ္ဟစ္ရင္း
ဆင္းလိုက္မိတဲ့ မွတ္တိုင္က ေဒါသမွတ္တိုင္

မွတ္တိုင္ပါတယ္လို႔ အထစ္ထစ္အေငါ့ေငါ့ ေရရြတ္ရင္း
ဆင္းလိုက္မိတဲ့ မွတ္တိုင္က မွားယြင္းမႈမွတ္တိုင္

မွတ္တိုင္ပါတယ္………မွတ္တိုင္ပါတယ္
မွတ္တိုင္ပါတယ္……...မွတ္တိုင္ပါတယ္
မွတ္တိုင္ေတြ တမွတ္တိုင္ၿပီး တမွတ္တိုင္…ပါတယ္

မထင္မွတ္တဲ့ တေနရာအေရာက္မွာ
မွတ္တိုင္ပါတယ္လို႔ မေအာ္ရပဲ

သခါၤရတရားက ေသၿခင္းမွတ္တိုင္ေရွ႕ကန္ခ်ပစ္ခဲ့တယ္။