တူေမာင္ညဳိ - အစြန္းႏွစ္ပါးႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္

အစြန္းႏွစ္ပါးႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ 
တူေမာင္ညိဳ
ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၃“အစြန္းႏွစ္ပါးေရွာင္ရွားေရး” ဆိုသည္မွာ အာဏာရအုပ္စုိးသူမ်ားႏွင့္လူလိမ္မ်ားအတြက္ လက္သံုးစကားျဖစ္လာခဲ့ၿပီ။ 

သမၼတ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္သည္ သူ၏ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းမွေန၍ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး “အစြန္းႏွစ္ပါး ေရွာင္ရွားရန္” တရားေဟာသြားသည္။ သမၼတ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ဆိုလုိသည့္အဓိပၸါယ္မွာ “ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ၁၀၉ ဦး ေကာ္မတီ”က “ေၾကာင္း”ေပးတဲ့ လမ္းအတုိင္းစည္းကမ္းေသဝပ္စြာသြားေရးျဖစ္သည္။ 

ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလုိက္နာမည္” ဟု က်မ္းက်ိန္ၿပီးကတည္းက သင္ခန္း စာေတြတစ္ခုၿပီး တစ္ခုရေနသည္၊ ရေနလိမ့္ဦးမည္။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” မဖ်က္သိမ္းႏုိင္သမွ် ရေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲဝင္ၿပီးျပင္ဆင္ႏုိင္လိမ့္မည္။ ျပင္ဆင္၍ရလိမ့္မည္။ လက္ရွိ အာဏာ ရအုပ္စုိးသူမ်ားျဖစ္ေသာ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္၊(ဗိုလ္)ဦးေရႊမန္း၊ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔ကိုဒီမုိကေရစီတရားေရေအးတိုက္ေကၽြးၿပီး၊ ဒီမုိကေရစီ တရားျပလိုက္လွ်င္၊ ဒီမုိကေရစီကၽြတ္တမ္းဝင္ၿပီး “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး” အတြက္ အလားအလာေကာင္းေတြ ေပၚထြန္းလာ မည္။ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ျပင္ဆင္သြားလွ်င္ ဒီမိုကေရစီမုခ္နန္းသုိ႔ ေအာင္ပန္းဝင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ထင္ခဲ့ၾကျခင္းမွာ ထင္မွတ္မွားမႈတစ္ခု၊  မွားယြင္းေသာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းတစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္မွာ ယခုအခါ ပို၍ ပို၍ ပီျပင္ထင္ရွားလာပါသည္။ 

ဒီခ်ဳပ္၏ ႏုိဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအတြက္ “စာအားျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံရန္” ဟူသည္မွာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး”သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္းနည္းလမ္းတစ္ခုထဲသက္သက္ျဖင့္ အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ဟူေသာ အခ်က္ကို ေဖာ္ျပ လုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ဖက္ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္လည္း “ဥပေဒေဘာင္အတြင္း”မွ သူလုပ္ႏုိင္သမွ်ကို နည္းစံု လမ္းစံုျဖင့္ အေပ်ာ့ေျပာင္းဆံုးလုပ္ေနရျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ပထမဦးစြာ သမၼတႀကီးကို ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္၏၊ အေျဖမွာ“ဟင့္အင္း”။ ထုိ႔ ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးမ်ားထံသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕ ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ျပန္၏။ ရလဒ္မွာ “ဟင့္အင္း”သာျဖစ္ၿမဲ။ ကာခ်ဳပ္ထံ သတင္းစကား ပုိ႔ၾကည့္ျပန္၏ ထူးမျခားနား။ အက္ဒီဆင္စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ “ဟင့္အင္း” ကိုျဖတ္ေက်ာ္ေနၾကရလိမ့္ဦးမည္ထင္သည္။ နည္းလမ္းသည္ ကုန္သေလာက္ရွိေနၿပီ။ 


ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွ မည္သုိ႔ပင္ေပ်ာ့ေျပာင္းေနေစကာမူ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္၊ (ဗိုလ္) ဦးေရႊမန္း၊ ဗိုလ္မင္း ေအာင္လိႈင္တုိ႔ဘက္မွ ခပ္တင္းတင္း၊ ခပ္မာမာပင္ တစ္ထစ္မွ် အေလ်ာ့ေပးမည္ပံုမရွိေခ်။ 

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္၏ “ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္”  မိန္႔ခြန္းပါေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ (ဗိုလ္)ဦးေရႊမန္း၏ “ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ ရက္”( ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဂန္႔ေဂၚၿမိဳ႕ႏွင့္မင္းတပ္ၿမိဳ႕) ေျပာၾကားခ်က္မ်ား၏ အတြင္းသေဘာ မွာ တစ္ထပ္ တည္းပင္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က မည္သုိ႔မွ်မတုန္႔ျပန္ေသးေသာ္လည္း တုန္႔ျပန္မည္ဆုိလွ်င္ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္၊ (ဗိုလ္)ဦးေရႊမန္း တုိ႔၏သေဘာထားႏွင့္တစ္သေဘာတည္းသာျဖစ္မည္။ကြဲျပားျခားနားစရာအေၾကာင္းမရွိ။ တစ္က်ိတ္တည္း၊ တစ္ဉာဏ္တည္းသာျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္။  

စစ္အုပ္စုသည္(အာဏာလက္ရွိျဖစ္ေစ/အာဏာလက္မဲ့ျဖစ္ေစ) သူတုိ႔၏မ႑ိဳင္အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ တစ္စိတ္ တည္းတစ္ဝမ္း တည္းျဖစ္ၿမဲျဖစ္သည္။ “ဘယ္သူခြဲခြဲ ဒုိ႔မကြဲ အၿမဲစည္းလံုးမည္” ေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံအတုိင္းပင္ညီၾကသည္။ သူတုိ႔ခ်င္းစား ခြက္လုၾက၍ အာဏာလက္လက္မဲ့သြားလွ်င္ပင္ စစ္အုပ္စု၏မ႑ိဳင္အက်ိဳးစီးပြားကိုထိခုိက္ေစမည့္အျပဳအမူအေျပာဆုိမွန္သမွ် ေရွာင္ရွား ၾကမည္ သာျဖစ္သည္။ စစ္အုပ္သည္ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္းအၾကား၌ ဤမွ်သစၥာတည္ၿမဲၾကသည္။

 ဤအခ်က္ကို ဗုိလ္ေနဝင္း၏ ေျမးတစ္စု၊ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ႏွင့္(တစည)ပါတီမွ ေျပာဆုိေနသည္မ်ားကို နားေထာင္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ အထင္အရွား သိျမင္ႏုိင္သည္။ 

ဗုိလ္ေနဝင္း၏ ေျမးတစ္စုႏွင့္ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔တုိ႔သည္ ဗိုလ္သန္းေရႊေပးထားသည့္ “ကင္းလြတ္ခြင့္”ျဖင့္ ဗုိလ္သန္းေရႊအား ငွက္ေမႊး ကေလးျဖင့္သပ္ကာ (ဆံုးရႈံးသြားေသာအဆင့္ေနရာေဟာင္းအတြက္) စကားနာထိုးေနၾကၿပီး သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ အေရာင္တင္ေနၾက၏။ 
 သူတို႔အေနျဖင့္ မဖံုးႏုိင္မဖိႏုိင္ဘဲေပၚလြင္ေနသည့္အခ်က္မွာ စစ္အုပ္စု အဆက္ဆက္က လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ခဲ့သည္မ်ားကို(ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းမျပဳသည့္အျပင္) တည္ဆဲဥပေဒအရလုပ္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ တရားသည္ဟုပင္ ၿမိန္ရည္ ရွက္ရည္ ကာကြယ္ေျပာဆုိေနၾကေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ 

သူတုိ႔သည္ ဗိုလ္သန္းေရႊႏွင့္လက္ရွိအာဏာရစစ္အုပ္စု အမ်က္သုိ၊ ၿငိဳျငင္မည့္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး”၊ “၂၅% ေလ်ာ့ခ်ေရး”၊ “စစ္တပ္သည္ စစ္တန္းလ်ားသုိ႔ျပန္ေရး” စသည့္ကိစၥမ်ားကို ေယာင္မွား၍ပင္ ပါးစပ္မဟဝံ့ၾကေခ်။ (ထုိကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္လွ်င္ တစညပါတီ လည္းအလားတူပင္)။ 

ဗုိလ္ေနဝင္း၏ ေျမးတစ္စုႏွင့္ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔တုိ႔ေျပာေနၾကသည့္ “ႏုိင္ငံေရးလံုးဝမလုပ္ဘူး”ဆိုသည္မွာ ဤအခ်က္မ်ားကိုမေျပာပါ၊ အာဏာရစစ္အုပ္စုကို မဆန္႔က်င္ပါဟုေျပာေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဏာရစစ္အုပ္စုအေပၚသစၥာမေဖာက္ပါဟု ကတိေပးေနၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ သည္။ ဗိုလ္သန္းေရႊႏွင့္လက္ရွိ အာဏာရစစ္အုပ္စုကလည္း ထုိအခ်က္မ်ား၊ ထိုကိစၥမ်ားကို မထိပါးသမွ်၊မေျပာသမွ် ၄င္းတုိ႔အေပၚ ေဗြယူ လိမ့္မည္မဟုတ္။ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေနမည္သာျဖစ္သည္။ 

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ေရး သုိ႔မဟုတ္ အသစ္ေရးဆြဲေရး”၏ အရင္းခံရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  စစ္အုပ္စုခ်ဳပ္ကိုင္ရယူထားသည့္ “ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးအခြင့္အာဏာမွန္သမွ်”ကို ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ပယ္ဖ်က္ေရးသာျဖစ္သည္။
အေျခခံဥပေဒတြင္ ဒီမုိကေရစီစံခ်ိန္ စံၫြန္းမ်ားျပည့္ဝေရးဆုိသည္ စစ္အုပ္စု၏ အခြင့္ထူးရထားသမွ်ကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားပစ္ ႏုိင္မွသာျဖစ္ႏုိင္မည္။ 

သုိ႔ျဖင့္ အာဏာရစစ္အုပ္စုသည္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအသစ္ေရးဆြဲေရး”ဆိုသည္မွာ  ရယ္ဒီကယ္မ်ား၏ အစြန္းေရာက္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေလဟန္ စာေရးဆရာေက်ာ္ဝင္းတုိ႔ကို တာဝန္ေပးၿပီး သရုပ္ဖ်က္ေစခဲ့ၿပီး၊  ျပဳျပင္ေရးမႈိင္းတုိက္ခဲ့သည္။ 

ယခုအခါဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး”ကို “ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္း မ်ားကိုအလ်င္စလုိအေလာတႀကီးေဆာင္ရြက္မည့္ေျခလွမ္း” အျဖစ္ အလွမ္းက်ယ္အလယ္မလပ္ဖုိ႔ (ဗိုလ္)ဦးေရႊမန္း ႏွင့္ (ဗုိလ္)ဦးသိန္းစိန္ တုိ႔ကုိယ္တုိင္  ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို “ပညာေပး” ေနၿပီ။ ျပဳျပင္ေရးမိႈင္းတုိက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အညံ့ခံအေလ်ာ့ေပးေရးလိုင္းထဲ ဆြဲသြင္းေနသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဘႀကီး (ဦးေအာင္သန္း) သည္ “၁၆ႏွစ္ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အႀကံဳမ်ား (၁၉၄၂- ၁၉၆၁) ” ဆုိသည့္ စာအုပ္ျဖင့္ “၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ”ေဘာင္တြင္း ကုိယ္ေတြ႔မ်ားကို ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ အေမြထားရစ္ခဲ့သည္။ 

ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔တြင္လည္း “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ေဘာင္တြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာင္လာ ေနာက္သား မ်ားအတြက္ အေတြ႔အႀကံဳအေမြေတြေပးခဲ့ႏုိင္လိမ့္မည္ဟုထင္ပါသည္။ 

“ႏုိင္ငံေရးမုိးေလဝသ ေကာင္း/မေကာင္းကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးသပ္ၿပီး လိုအပ္တာေတြျပင္ဆင္တာကေတာ့ ေျဖာင့္မတ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္”ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ မိုးရြာလိမ့္မည္ဆုိတာလည္းခန္႔မွန္းမိၿပီး၊ ထီးနဲ႔မိုးကာလည္းအသင့္ေဆာင္ထားသည္။သို႔ေသာ္လည္း ထီးနဲ႔မိုးကာ အၾကမ္းဖက္လုယက္ခံရေတာ့မည္ကို အထင္အရွားျမင္ေတြ႔ေနရၿပီဆုိလွ်င္ ဘယ္လိုရင္ဆုိင္တုန္႔ျပန္ၾကမလဲ။ 

သုိ႔အတြက္ ႀကိဳတင္ စဥ္းစားျပင္ဆင္ထားဖုိ႔လည္း လိုအပ္ပါလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။  

ညႊန္း 
- ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ ရက္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဂန္႔ေဂၚၿမိဳ႕ႏွင့္မင္းတပ္ၿမိဳ႕ သုိ႔ေရာက္ရွိစဥ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးေရႊမန္း ေျပာၾကားခ်က္ ( ၂၀ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၁၃၊ ျမဝတီသတင္းစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃) 
- ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ ၁ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၃၊ 

- “ဒီစကား”၊ ဒီလိႈင္းစာေစာင္၊ အတြဲ ၂ ၊ အမွတ္ (၄၄) ၁၁ - ၁၁ - ၂၀၁၃