ကာတြန္း ေစာငုုိ - ေရးခဲ့တာ .. ဟုုိေကာင္ ဟုုိေကာင္

ေရးခဲ့တာ ...ဟုုိေကာင္ ဟုုိေကာင္
ကာတြန္း - ေစာငုုိ
ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၃