ကာတြန္း ေဇာ္မႈိင္း - အမ်ားၾကီးမေကၽြးနဲ႔ ...


ကာတြန္း ေဇာ္မႈိင္း - အမ်ားၾကီးမေကၽြးနဲ႔ ...
ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၃