ကာတြန္းေစာငုုိ - အုုိးအိမ္ လယ္ေျမ ကာကြယ္ေရး .... တုုိ႔အေရး


အုုိးအိမ္ လယ္ေျမ ကာကြယ္ေရး ...တုုိ႔အေရး
ကာတြန္းေစာငုုိ
ဒီဇင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၃