ကာတြန္းေစာငုုိ - ေျပာင္စိန္ေရ ...နင့္အေမကုုိ ဖမ္းသြားၿပီဟ


ေျပာင္စိန္ေရ .. နင့္အေမကုုိ ဖမ္းသြားၿပီဟ
ကာတြန္းေစာငုုိ
ဒီဇင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၃