ကာတြန္းေဇာ္မႈိင္း(ဥကၠလံ) - အုုပ္လိုု႔ရတာ အကုုန္ခ်ဳပ္တာ တပ္မေတာ္ပါ


ကာတြန္းေဇာ္မႈိင္း(ဥကၠလံ) - အုုပ္လိုု႔ရတာ အကုုန္ခ်ဳပ္တာ တပ္မေတာ္ပါ
ဒီဇင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၃