ကာတြန္း ေစာငုုိ - ႏႈိးေဆာ္စာ


နႈိးေဆာ္စာ
ကာတြန္း ေစာငုုိ
ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၃