စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ ဆိုုင္ရာ အလုုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုုပ္ေဆာင္ဖိုု႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) နဲ႔ ႏိုုင္ငံတကာအန္ဂ်ီအိုု လက္မွတ္ေရးထိုုး


ဒီဇင္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၃၊ ရန္ကုုန္
 
စာနယ္ဇင္း က်င့္၀တ္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးရသည္ကိုု ေကာင္စီ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက ရွင္းျပခဲ့သည္။
စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ဆိုုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္ကမ္းမ်ား ပတ္သက္သည့္ အသိပညာေပးေရး၊ အလုုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံၿမိဳ႕ႀကီးအမ်ားအျပားတြင္  လုုပ္ေဆာင္သြားမည့္ စီမံခ်က္အတြက္  ျမန္မာႏိုုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏိုုင္ငံ အေျခစိုုက္ ႏိုုင္ငံတကာမီဒီယာ ပံ့ပိုုးမႈအဖြဲ႕ IMS တိုု႔ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ကိုု ယေန႔နံနက္ပိုုင္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုုးလိုုက္ၾကသည္။ 
သေဘာတူညီခ်က္အရ စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ဆိုုင္ရာ အလုုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း ၃၀ကိုု လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ အျခားေသာၿမိဳ႕မ်ားတြင္  ျပဳလုုပ္သြားရန္ရွိသည္ဟုု စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ၏ ေျပာဆိုုခ်က္အရသိရွိရသည္။ 


ဖြံ႕ၿဖိဳးခါစ၊ ပြင့္လင္းခါစ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာ နယ္ပယ္တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရးဆိုုင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အမ်ားအျပားလိုုအပ္ေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ပိုုင္းတြင္ အတိုုင္းအတာပမာဏ တခုုအထိ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရရွိလာသည္ ႏွင့္ အညီ စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာတြင္လည္း အားေကာင္းလာရန္ လိုုအပ္ေၾကာင္း၊  သတင္းမီဒီယာအေပၚ လူထုုက ယံုုၾကည္ရန္၊ အစိုုးရဖက္မွ ေလးစားမႈရွိရန္ႏွင့္ လူထုု ပရိသတ္ဖက္မွလည္း ၎တိုု႔၏ အခြင့္အေရးကိုု ကာကြယ္ပိုုင္ခြင့္ ရွိ ေၾကာင္းသိရွိဖိုု႔ရာ အတြက္ က်င့္၀တ္မွာ မ်ားစြာအေရးပါသည္ဟုု သတင္းစာဆရာ တဦးက ေျပာသည္။ 
 
မုိးမခ