ကာတြန္းေစာငိုု - မန္ဒဲလားအတြက္ ၀မ္းနည္းကာတြန္း

ကာတြန္းေစာငိုု - မန္ဒဲလားအတြက္ ၀မ္းနည္းကာတြန္း
ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၃