ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - သမၼတၾကီး လူသား“ဆန္”လိုုက္တာ ဆိုုျပီး ေျမွာက္ၾကည့္ျခင္း

ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - သမၼတၾကီး လူသား“ဆန္”လိုုက္တာ ဆိုုျပီး ေျမွာက္ၾကည့္ျခင္း
ဒီဇင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၃