ကာတြန္းေစာငုုိ - ခမည္း ခမက္


ငါတုုိ႔ဟာခ်ည္းေလ
ကာတြန္းေစာငုုိ
ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၃