ကာတြန္းေဇာ္မႈိင္း(ဥကၠလံ) - ဒါ ဒို႔ေျပ ဒါ ဒို႔ ေျမ ဆိုပါလား ...

ကာတြန္းေဇာ္မႈိင္း(ဥကၠလံ) - ဒါ ဒို႔ေျပ ဒါ ဒို႔ ေျမ ဆိုပါလား ...
ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၃