ကာတြန္း ေဇာ္မႈိင္း(ဥကၠလံ) - သစ္ပင္

  ကာတြန္း ေဇာ္မႈိင္း(ဥကၠလံ) - သစ္ပင္
ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၃