ေက်ာ္သူ - ပြဲစား

ပြဲစား
ေက်ာ္သူ
ဒီဇင္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၃အိမ္ပြဲစား၊ ၿခံပြဲစား၊ တိုက္ပြဲစား၊ ကားပြဲစား၊ ေက်ာက္ပြဲစား၊ စိန္ပြဲစား၊ ေ႐ႊပြဲစား စသျဖင့္ ပြဲစားမ်ား သည္ ယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ေပၚထြန္းလာေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း႐ွိ ပြဲစားမ်ားျဖစ္သလို ယခု ေခတ္ကာလတြင္ လက္နက္ပြဲစား၊ လူပြဲစား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲစား ဟူ၍ ေပၚေပါက္လာျပန္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ပြဲစားဟူသည္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ဟု အဓိပၸါယ္ေခၚဆိုႏိုင္သည္။ လူ႔ေလာကတို႔တြင္ လူ႔က်င့္ဝတ္၊ လူ႔စည္းကမ္းဟူ၍ တိုင္းႏိုင္ငံ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားလည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒသမ်ား႐ိွခဲ့သလို ပြဲစားေလာကတြင္လည္း ပြဲစားမ်ားေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား႐ိွခဲ့ ေၾကာင္းသိ႐ိွခဲ့ရသည္။ ယင္းတို႔သည္ ေရာင္းသူႏွင့္ဝယ္သူတို႔ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရာင္းသူ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားလည္း ၾကားမွေန၍ အျမတ္တင္ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳလုပ္ရ ပြဲစားတို႔သည္ ထိုက္သင့္ေသာ အခေၾကးေငြကိုသာ ယူေဆာင္ခြင့္႐ိွသည္။ မတရားေလာဘစိတ္ျဖင့္ မိမိ၏ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ အဖိုးအခကိုျမႇင့္တင္၍ မယူေဆာင္ရ။ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား အဆင္ ေျပေစရန္ မိမိမွ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပြဲစားေလာကတြင္လည္း မဇၥ်ိမပဋိပဋာစိတ္ေမြးဖြားၿပီး လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ပါက ကုသိုလ္ ႀကံဖန္၍ရမည့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္လည္း ခံယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ မိမိ၏ အတၱ စိတ္မ်ားလႊမ္းၿခံဳကာ ေရာင္းသူႏွင့္ဝယ္သူၾကား မတရားအျမတ္ထုတ္လိုေသာ ေလာဘစိတ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ မည္ ဆိုပါက မိမိ၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ မိမိ၏သမိုင္း၊ မိမိ၏ မွတ္ေက်ာက္တို႔ ၿပိဳပ်က္ကာ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲ ဘဝမွလြတ္ကင္းမည္ မဟုတ္သလို အပယ္ဘံုမွလည္း ကၽြတ္ဖို႔လမ္း ႐ိွမည္မဟုတ္ေခ်။ 

အမွန္စင္စစ္ ပြဲစား ဟူ၍ ေပၚေပါက္လာရျခင္းမွာ ေရာင္းသူ/ဝယ္သူတို႔၏ အခ်ိန္မအားလပ္မႈ ေၾကာင့္၊ လုပ္ငန္းသေဘာတရား မကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ လူအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပြဲစားဟူသည္ အတၱမ်ားကိုျဖဳတ္၍ မွန္မွန္ကန္ကန္ မဇၥ်ိမပဋိပဋာလမ္းစဥ္အား က်င့္ သံုးလိုက္နာၿပီး မိမိအား ေရာင္းသူဝယ္သူတို႔မွ သဒၵါေၾကး၊ ေမတၱာေၾကးကိုသာ လက္ခံရယူလွ်င္ ပရဟိတ ပြဲစားဟူ၍ပင္ ေခၚဆိုႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ 

သို႔ေသာ္ ယခုေခတ္ကာလ အတိုင္းအတာအရ စီးပြားေရး ကပ္ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လူမႈေရး ကပ္ေဘး အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကပ္ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သဘာဝေဘး ကပ္ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာေၾကာင့္ ပြဲစားတည္းဟူေသာ ေလာကတြင္လည္း ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟမ်ား လႊမ္းၿခံဳခံရမႈတည္းဟူေသာ အဓမၼဝါဒီမ်ား ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ အတၱသမားမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အက်ိဳးေဆာင္ ေပးမႈတည္းဟူေသာ စကားလံုး၏ တန္ဖိုးအား တန္ဖိုးျမႇင့္တင္ရန္၊ တန္ဖိုး႐ိွရန္၊ နတ္လူအေပါင္း သာဓုေခၚ ဆိုႏိုင္ရန္အတြက္မႈ မိမိတို႔ အက်ိဳးေဆာင္ေပးမႈ လုပ္ငန္းသည္ လူသားတို႔အတြက္၊ ကမၻာ့ျပည္သူတို႔ အတြက္၊ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ အက်ိဳး႐ိွေသာ၊ တန္ဖိုး႐ိွေသာ  သာဓုေခၚဆိုႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းရပ္ျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ 

ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟမ်ားေၾကာင့္၊ လူပြဲစား၊ လက္နက္ပြဲစား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲစားမ်ား ေပၚေပါက္ လာခဲ့သည့္အျပင္ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ၊ မထင္မွတ္ခဲ့ေသာ၊ ပြဲစားလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာျပန္ေတာ့သည္။ ယင္းပြဲစားသည္ကား “မသာပြဲစား … အသုဘပြဲစား … လူေသ ပြဲစား … နာေရးပြဲစား” ဟူ၍ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ လူသားတစ္ေယာက္ ကမၻာေျမျပင္ကိုေရာက္႐ိွၿပီး ကမၻာ ေျမျပင္မွ ထြက္ခြာသြားခ်ိန္တြင္ ဝမ္းနည္းပူေဆြးေသာကမ်ားျဖင့္ အပူမီးမ်ား လႊမ္းၿခံဳခံေနရေသာ လူတို႔ထံမွ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ေမြးဖြား၍ ကူညီေဖးမကာ အပူမီးမ်ား ၿငိမ္းေအးေပးရမည့္အစား ထိုအပူသည္၊ ဒုကၡ သည္တို႔ထံမွ မညႇာမတာ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ မထားဘဲ လူစိတ္ေပ်ာက္ကာ မိမိရလိုမႈတည္းဟူေသာ ေလာဘစိတ္တို႔ျဖင့္ အျမတ္ထုတ္ၾကသည့္ ေလာဘသားမ်ား၊ အတၱသမားမ်ား၊ အဓမၼဝါဒီသမားမ်ား၊ လူစိတ္ေပ်ာက္ေနသည့္ သူတို႔ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အေနျဖင့္ လူတစ္ေယာက္ ေသဆံုးသြားသည့္အခါ နာေရး႐ွင္ မိသားစုတို႔ဘက္မွ သက္ဆိုင္ရာဆရာဝန္၏ အမွန္တကယ္ေသဆံုးေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ၊ ထို ရပ္ကြက္မွာ ေနထိုင္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ ေထာက္ခံစာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဒသႏၲရေဆးခန္း၏ ေထာက္ခံစာ (ေသဆံုးေၾကာင္း အမွတ္စဥ္နံပါတ္ပါ႐ိွသည္။) စသည့္ အေထာက္အထားမ်ားျပည့္စံုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အမွတ္ (၁၃/က)၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ ၄၂ ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း - ၇ဝ၉၂၇၇၊ ၇ဝ၄၇၈၄၊ ဝ၉ ၃၁ဝ ၄၃၉၁၅၊ ၅၈၁ ၉၂၄ မ်ားအား ဆက္သြယ္လွ်င္ အသင္း႐ံုးခ်ဳပ္႐ိွရာမွ နိဗၺာန္ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းသူ၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္တို႔ႏွင့္အတူ အသင္းသူ/သားတစ္ဦး အနည္းဆံုးလိုက္ပါကာ ေသဆံုးသူ၏ ေနအိမ္ (သို႔) ေဆး႐ံု႐ိွရာသို႔ အျမန္ဆံုးလာ ေရာက္ကာ ကြယ္လြန္သူ၏႐ုပ္ခႏၶာအား နိဗၺာန္ယာဥ္ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာသုႆန္မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးၿပီး က်န္ရစ္သူမိသားစု၏ ဆႏၵအရ တိုက္႐ိုက္မီးသၿဂႋဳဟ္ေပးျခင္း (သို႔) အေအးခန္းထားေပး ျခင္းတို႔ကို (အခမဲ့) ဝန္ေဆာင္ေပးမႈတို႔အား လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္႐ိွသည္။ အေအးခန္းထား႐ိွပါက (၃) ရက္စာ အေအးခန္းထားခ ကုန္က်ေငြအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔သို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အသင္းမွ ကာယကံ႐ွင္ မိသားစုမ်ားကိုယ္စား နာေရးအကူေငြအျဖစ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ကာ မီးသၿဂႋဳဟ္ခ ကုန္က်စရိတ္အားလည္း အကူေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ကုသိုလ္ယူလွ်က္႐ိွသည္။ အေအးခန္းထားၿပီးသၿဂႋဳဟ္ မည့္ ေန႔ရက္တြင္ခန္းမငွားျခင္း၊ ဂူသြင္းျခင္းတို႔ကိုမူ နာေရး႐ွင္မ်ားမွ ေပးေဆာင္ေစခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အသင္းအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔မွ ေစတနာထက္သန္စြာျဖင့္ လွဴဒါန္းထားေသာ အလွဴေငြတို႔အား အပူမီးမ်ား လႊမ္းၿခံဳခံေနရေသာ အမ်ားျပည္သူအေပါင္းတို႔အား  ကူညီ ေဖးမအားေပးမႈမ်ားကို စိတ္ေစတနာသန္႔စြာျဖင့္ အနစ္နာခံကာ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္မ်ား ေမြးဖြားကာ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေသာ ပရဟိတစစ္စစ္ အသင္းအဖြဲ႔ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

ဤတြင္ လူတစ္ေယာက္ ေသဆံုးသြားပါလွ်င္ ထိုေသဆံုးသြားေသာ လူ၏မိသားစုမ်ား မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားမွ နာေရးအေတြ႔အႀကံဳမ႐ိွခဲ့ပါလွ်င္ အထက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ေဖာ္ျပထားေသာ “မသာ ပြဲစား … အသုဘပြဲစား … လူေသပြဲစား … နာေရးပြဲစား” မ်ားတို႔သည္ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ကင္းမဲ့စြာျဖင့္ အျမတ္ထုတ္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေတာ့သည္။ ကာယကံ႐ွင္မိသားစုမ်ားထံသို႔ ဝင္ေရာက္ကာ အားေပးႏွစ္သိမ့္သည္႔ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ဝင္ခဲ့ၿပီး မိမိမွာ နာေရးကိစၥရပ္မ်ားအား အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားစြာ႐ိွပါေၾကာင္း။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိမွ ဤနာေရးကိစၥရပ္အား အစအဆံုး ကူညီေပးပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နိဗၺာန္ယာဥ္ေခၚဆိုခ၊ မီးသၿဂႋဳဟ္ခ၊ အေအးခန္းထားခ၊ ပန္းအလွျပင္ခ၊ ဆီမီးအေမႊးတိုင္ထြန္းခ၊ ကန္ေတာ့ပြဲ တင္ခ၊ ဘုန္းႀကီးပင့္ခ၊ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဝတၳဳေငြလွဴခ၊ အေလာင္းအား ေရခ်ိဳးအလွျပင္ခ၊ အုန္းသီးခြဲ၍ သၿဂႋဳဟ္ေပးခ၊ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေစတနာေၾကးေငြေပးခ၊ သၿဂႋဳဟ္မည့္ အခမ္းအနားအား ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားစြာျဖင့္ က်င္းပႏိုင္ရန္ ခန္းမအတြင္း ေကာ္ေဇာခင္းခ၊ ထိုင္ခံုခင္းခ ဟူ၍ ကာယကံ႐ွင္မိသားစုတို႔ ႐ိုးသားလွ်င္ ႐ိုးသားအေလွ်ာက္၊ ‘အ’ လွ်င္ ‘အ’ သေလာက္လုပ္ႀကံ၊ လိမ္လည္၊ လွည့္ဖ်ား၊ ေသြးေဆာင္ ကာ အခေၾကးေငြတို႔အား ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္မဲ့ကာ မတရားေၾကးဟူ၍ အကုသိုလ္ယူျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ၾကမ္းတမ္းေသာ လူမႈဘဝမ်ားအား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ၊ ေလာကဓံတရား လိႈင္းတံ ပိုးမ်ားၾကား လူးလိမ့္ခံစားေနရေသာ အပူသည္ မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဟန္ေဆာင္မႈ၊ လွည့္ျဖားမႈ၊ ျဖား ေယာင္းမႈ၊ ေသြးေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ယုတ္ညံ့ေသာ စိတ္ဓာတ္တို႔ျဖင့္ မတရားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ႐ွာေဖြစား ေသာက္ေနၾကေသာ ထိုထိုေသာ မသာပြဲစား၊ နာေရးပြဲစား၊ လူေသပြဲစားမ်ားအား မိမိတို႔ ခံစားေနရေသာ အပူမီးမ်ား ေလာင္ကၽြမ္းခံရမႈ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း သတိ႐ိွ႐ိွျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖ႐ွင္းၾကဖို႔ အေရးႀကီးလွေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွလည္း စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားအတိုင္း လိုက္နာကာ အပူသည္နာေရး႐ွင္တို႔အား လုပ္အားေပး လူမႈေရးသမားေမာင္မယ္မ်ားမွ အသင္း၏ ေပးဆပ္မႈမ်ား၊ တာဝန္ယူမႈမ်ားအား သိ႐ိွေစရန္ ႐ွင္းလင္း ေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ အသင္းမွ ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈမ်ားအား ေငြေၾကးတစံုတရာေပးေဆာင္ရျခင္း မ႐ိွပါေၾကာင္း ကာယကံ႐ွင္တို႔အား လက္မွတ္ေရးထိုးေစမႈမ်ားအား သက္ေသ အေထာက္အထားျဖင့္ ကူညီေဖးမမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္႐ိွသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ နာေရးပြဲစားမ်ားသည္ သူတို႔အိတ္ထဲသို႔ ထည့္သြင္း လိုက္ေသာ ေငြေၾကးတစံုတရာအား ကၽြန္ေတာ္တို႔အသင္းအား ေပးေဆာင္ရသည္ဟူ၍ ထင္ေယာင္ထင္ မွား ျဖစ္ေစရန္၄င္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔အသင္းမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းမႈအတြက္၄င္း၊ ေငြေၾကးေခၽြတာမႈေၾကာင့္၄င္း ကြယ္လြန္သူအား အလူမီနီယမ္အေခါင္းဖုံးျဖင့္ တစ္နည္း မွန္ေခါင္းျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးၿပီးသည့္ေနာက္ မီးသၿဂႋဳဟ္စက္တြင္းသို႔ ေသဆံုးသြားသူတို႔၏ ႐ုပ္အေလာင္းအား ထည့္သြင္းၿပီး သည့္ေနာက္ သၿဂႋဳဟ္စက္အတြင္းတြင္ သစ္သားကဒ္ျဖင့္ ႐ုပ္အေလာင္းအား မီးသၿဂႋဳလ္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ္လည္း က်န္ရစ္သူ ကာယကံ႐ွင္ မိသားစုတို႔အား “ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ အဖိုး၊ ဦးေလး၊ အေဒၚ တို႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးသၿဂႋဳဟ္ေပးမႈကို ပက္လက္ႀကီး သၿဂႋဳဟ္မွာလား” ဟူ၍၄င္း၊ “အေခါင္းေလးနဲ႔ ဆိုရင္ပိုၿပီး တင့္တယ္ပါတယ္ဗ်ာ” ဟူ၍ တစ္နည္း သစ္သားေခါင္းဝယ္ရန္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္း လွည့္စားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အေခါင္းေရာင္းဆိုင္မွ ေကာ္မ႐ွင္ရယူျခင္း ကာယကံ႐ွင္တို႔မွ အေခါင္းဖိုးအား အဆမတန္ ေစ်းျမႇင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့႐ိွသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုးဝါးဆံုးေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုမွာ လူမႈေရး လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈအားအသံုးခ်ကာ ထိုထိုေသာ နာေရးပြဲစားမ်ား၊ မသာပြဲစားမ်ားျဖင့္ပူးေပါင္း၍ သၿဂႋဳဟ္ေပးရမႈ အေလာင္းဦးေရ စံခ်ိန္ခ်ိဳးရမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ၾကေသာ အသင္းမ်ားလည္း႐ိွပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္မိေသာ နာေရးကာယကံ႐ွင္ မ်ားအေနျဖင့္(အခမဲ့) သၿဂႋဳဟ္ ေပးခြင့္ရခဲ့ေသာ္ျငားလည္း တကယ္တမ္း ကုန္က်ေငြမ်ားသည္ (အခမဲ့) မဟုတ္ေခ်။ ထို နာေရးပြဲစား မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အသင္းအဖြဲ႔အေနျဖင့္( အခမဲ့) ကူညီေပးခဲ့ေသာ္လည္း နာေရးပြဲစား မ်ား၏ စည္း႐ံုးလွည့္ျဖားမႈတို႔ေၾကာင့္ အေခါင္းဝယ္စရိတ္၊ ပန္းျပင္ဆင္စရိတ္၊ လူစီးကားငွားစရိတ္၊ ဘုန္းႀကီးပင့္ ဝတၳဳေငြစရိတ္တို႔အား ညိႇႏိႈင္းေစ်းမ်ားျဖင့္ အနည္းဆံုး(သံုးေသာင္း) မွ (တစ္သိန္း)ခန္႔ ကုန္က်ေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။ နဂိုကတည္းက မိမိတို႔၏ စားဝတ္ေနထိုင္ေရးအရ မီးသၿဂႋဳဟ္စရိတ္မတတ္ႏိုင္၍ (အခမဲ့) ကူညီသည္ ဟူေသာ ကူညီမႈအသင္းမ်ားကို အကူအညီေတာင္းခါမွ ကုန္က်ေငြမ်ား ထပ္မံကုန္က်ရသည့္ အတြက္ နာေရး႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဘဝရပ္တည္မႈမ်ား နိမ့္ပါးသည္ထက္ နိမ့္ပါးကုန္ၾကရေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကိစၥေသာ္၄င္း၊ က်န္းမာေရးကိစၥေသာ္၄င္း၊ ပညာေရးကိစၥေသာ္၄င္း၊ သဘာဝေဘးကိစၥ ေသာ္၄င္း အကူအညီေတာင္းခံၾကမည့္ အပူသည္ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ အကူအညီေတာင္းခံ ၾကမည့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ေပးဆပ္ခဲ့မႈမ်ား၏ သမိုင္းရာဇဝင္ အခ်က္ အလက္မ်ားအား သိ႐ိွထားရန္လိုအပ္ေပသည္။ အမ်ားျပည္သူတို႔အား အမွန္တကယ္ အနစ္နာခံ၍ ေပးဆပ္ကူညီေဖးမခဲ့ေသာ အသင္းအဖြဲ႔ဟုတ္မဟုတ္၊ အမ်ားျပည္သူတို႔အား ကူညီသေယာင္ေယာင္ျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳး႐ွာ နာမည္ႀကီးခ်င္ေသာ ပရဟိတအမည္ခံ အတၱသမားမ်ားဟုတ္မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူတို႔ အေနျဖင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ထားဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေတာ့သည္။ 

ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ပရဟိတတည္းဟူေသာ လုပ္ငန္းရပ္ႀကီးအား အမ်ားျပည္သူ တို႔အား ထဲထဲဝင္ဝင္၊ ေလးေလးနက္နက္၊ ဖိဖိစီးစီး ကူညီေဖးမေပးမႈမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ိွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား သတိေပးစာသားေဆာင္ပုဒ္အား နာေရးဝန္ထမ္း (ယာဥ္ ေမာင္း/ေနာက္လိုက္)မ်ား ေန႔စဥ္ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေသာ တာဝန္က်ေနရာခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။ ယင္းေဆာင္ပုဒ္မွာ

ရဲ ေဘာ္ တို႔
‘ ငို ’ မ ျပ နဲ႔ . . . ‘ ေၾကြ ’ မ ျပ နဲ႔
‘ လမ္း ေၾကာင္း ’ ရင္ . . . ‘ လိုင္း ေျပာင္း ’ သြား မယ္။
‘ ဂြ င္ ဖန္’  ရင္ . . . ‘ အ ႏွ င္ ခံ ’ ရ မယ္။
ဒါဘဲ
ေက်ာ္သူ

ထို႔အျပင္ အသင္းသို႔ ကိုယ္တိုင္ကုိယ္က်လာေရာက္၍ အကူအညီေတာင္းၾကေသာ နာေရး႐ွင္မ်ား သိ႐ိွရန္အတြက္လည္း ေအာက္ပါစာသားအား ကၽြန္ေတာ္၏ လက္ညိဳးထိုးထားေသာပံုျဖင့္ ခ်ိတ္ဆြဲထား ရေတာ့သည္။

“မ သာ ပြဲ စား   မ လာ ရ”
  ပံု / ေက်ာ္သူ

ကၽြန္ေတာ္သည္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မွာ (၁၃) ႏွစ္တာကာလသို႔ ေရာက္႐ိွလာခဲ့သည္ႏွင့္အညီ ပရဟိတသမားမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားအား စစ္မွန္ေသာပရဟိတ၊ တန္ဖိုး႐ိွေသာပရဟိတ၊ ျပည္သူမ်ား၏ပရဟိတ၊ လူသားတိုင္း၏ပရဟိတ ဟူေသာ မွတ္ေက်ာက္ အတင္ခံ ႏိုင္ရန္အတြက္ ညီေနာင္ပရဟိတသမားမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားအား ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပရဟိတ ေလာကအား နာမည္ဖ်က္မည့္ ပြဲစားမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္မႈမ႐ိွေစဘဲ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အႏု နည္းျဖင့္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းမႈ၊ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္း မႈတည္းဟူေသာ ပိုးခ်ည္မွ်င္မွလြတ္ကင္းႏိုင္ရန္ သတိဟူေသာ အသိတရားျဖင့္ ရပ္တည္ၾကကာ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ ေပးဆပ္မႈမ်ားအား ျဗဟၼစိုရ္တရား ေလးပါး လက္ကိုင္ျပဳၿပီး အတၱမ်ားျဖဳတ္ခ်ကာ အမ်ားျပည္သူတို႔အား ကူညီေဖးမေပးႏိုင္ေသာ လိပ္ျပာသန္႔ သည့္၊ သိကၡာ႐ိွသည့္၊ သီလလံုသည့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ဘက္မွ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ ေပးဆပ္သြားႏိုင္ သူမ်ား ျဖစ္ၾကေစရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါေတာ့သည္။

ပရဟိတ သစၥာဆိုရဲသည့္

(ေက်ာ္သူ)