ကာတြန္း ေစာငုုိ - ျမန္မာျပည္ စိန္မန္းမင္း ဆပ္ကပ္


ျမန္မာျပည္ စိန္မန္းမင္း ဆပ္ကပ္
ကာတြန္း ေစာငုုိ
ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၃