သစ္ေကာင္းအိမ္ - စကားလုုံး သက္သက္မ်ား

စကားလုုံး သက္သက္မ်ား
သစ္ေကာင္းအိမ္
ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၃ဒီမနက္ေတာ့

ငါတုုိ႔ျမစ္ကုုိ 
ငါတုုိ႔အခ်စ္နဲ႔ ကာကြယ္ၾက...
ဆုုိတဲ့
ဝါက်တေၾကာင္း
ခလုုပ္ႏွိပ္လုုိက္မိတဲ့
ေမာင္းခ်ဓားတေခ်ာင္းလုုိ
က်ေနာ့္ေခါင္းထဲက
ေျဖာင္းခနဲပြင့္လာတယ္

ကုုိယ္တုုိင္ကလည္း
စကားလုုံးသက္သက္သမားဆုုိေတာ့

ပတၱျမားေက်ာက္စီဓားဆုုိတာကလည္း
ၾကက္သြန္လွီးမရ...
ထင္းေခြမရ...
ျမက္တပင္ေတာင္ ရွင္းမရဘဲနဲ႕
အလွၾကည့္ စုုတ္သပ္

အံ့ၾသမွင္သက္ၾက႐ုုံသက္သက္ဆုုိရင္ေတာ့....