ကာတြန္း လုုိင္လုုဏ္ - ဆီးဂိမ္း ပ႐ုုိမုုိးရွင္း ...


ဆီးဂိမ္း ပ႐ုုိမုုိးရွင္း
ကာတြန္း လုုိင္လုုဏ္
ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၃