ကာတြြန္းေအာင္ေမာ္ - ၀င္ၿပိဳင္လုုိက္ရင္ ေရႊခ်ည္းရဦးမယ္ ...


၀င္ၿပိဳင္လုုိက္ရင္ ေရႊခ်ည္းရဦးမယ္
ကာတြန္း - ေအာင္ေမာ္
ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၃


ကာတြန္းေအာင္ေမာ္ေဖ့ဘုုတ္ခ္မွ ျပန္လည္ကူးယူပါသည္။