ကာတြန္းဘီရုုမာ - ဟိတ္ … ၂၀၁၄ ကိုု လႊတ္လိုုက္ ! ! !


ကာတြန္းဘီရုုမာ - ဟိတ္ … ၂၀၁၄ ကိုု လႊတ္လိုုက္ ! ! !
ဇန္န၀ါရီ ၁၊ ၂၀၁၄