ကာတြန္းေစာငုုိ - ဟုုိပုုတ္ ... ဒီပုုတ္ ... တုုိ႔အလုုပ္


ဟုုိပုုတ္ .. ဒီပုုတ္ ... တုုိ႔အလုုပ္
ကာတြန္း - ေစာငုုိ
ဒီဇင္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၃