ေမရီလန္းမိသားစုု စာေပစကား၀ုုိင္း

ေမရီလန္းမိသားစုု စာေပစကား၀ုုိင္း
ဒီဇင္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၃☮ “ ေ မ ရီ လ န္ း မိ သ ာ း စု စ ာ ေ ပ စ က ာ း ၀ို င္ း ”
☮ ၀ င္ း ေ ဖ ၊ ေ မ ာ င္ သ စ္ ဆ င္ း ၊ ေ မ ၿငိ မ္ း ၊ ခ က္ မ ာ 
☮ ၂ ၀ ၁ ၃ ၊ ဒီ ဇ င္ ဘ ာ လ ၊ ၂ ၁ ရ က္ ၊ စ ေ န ေ န႔ ၊
(ေ န႔ လ ည္ ၁ န ာ ရီ မွ ၅ န ာ ရီ ထိ)
☮ ေ န ရ ာ ။ သ ေ ျပ ညိဳ ျမ န္ မ ာ စ ာ သ င္ ေ က် ာ င္ း
5 9 1 1 R i d g w a y  A ve.
R o c k v i l l e , M.D. 2 0 8 5 1 -1 9 3 1. 
☮ စိ တ္ ပါ ၀ င္ စ ာ း သူ မ် ာ း ပါ ၀ င္ တ က္ ေ ရ ာ က္ ေ ပ း ဖို႔ ဖိ တ္ ၾက ာ း ပါ ရ ေ စ . . . . . ။