ကာတြန္း ေစာငုုိ - နာဂစ္ဖြဲ႔စည္းပုုံ


နာဂစ္ဖြဲ႔စည္းပုုံ
ကာတြန္း ေစာငုုိ
ဒီဇင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၃