ေဇာ္မႈိင္း (ဥကၠလံ) - ႀကီးေလးႀကီး ဇာတ္ပြဲေထာင္ရန္ ျပင္ေနသည္


ႀကီးေလးႀကီး ဇာတ္ပြဲေထာင္ရန္ ျပင္ေနသည္
ေဇာ္မႈိင္း (ဥကၠလံ)
ဒီဇင္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၃