ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - နာဂစ္တုန္းကလည္း ဒို႔က ေတာင္းယူခဲ့တာပဲ

ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - နာဂစ္တုန္းကလည္း ဒို႔က ေတာင္းယူခဲ့တာပဲ
ဒီဇင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၃