ကာတြန္း ေစာငုုိ - ရန္ကုုန္ - ဘန္ေကာက္


ရန္ကုုန္ - ဘန္ေကာက္
ကာတြန္း ေစာငုုိ
ဒီဇင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၃