ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) - သမိုင္းထဲ၌ အိပ္ေပ်ာ္ေနခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္ႀကီး ျပန္လည္ႏိုးထလာၿပီ

သမိုင္းထဲ၌ အိပ္ေပ်ာ္ေနခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္ႀကီး ျပန္လည္ႏိုးထလာၿပီ
ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU)
ဒီဇင္ဘာ ၃၀၊ ၂၁၀၃ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ အသြင္တစ္မ်ဳိးျဖင့္ ဆန္းသစ္လာသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးကအစ အမ်ိဳးသားေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးမ်ားကိုပင္ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း  ရဲရဲတင္းတင္း ေျပာဆိုလာခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရ၍ အံ့ၾသမိျခင္းပါ။ ေခတ္သစ္သမိုင္းကုိ ပုံေဖၚရန္ ႀကိဳးစားလာ ၾကျခင္းဟု ဆင္ျခင္သုံးသပ္မိတယ္။ 

ေခတ္သမိုင္းကုိ ပုံေဖၚရန္ ႀကိဳးစားလာၾကသူေတြထဲမွာ တခ်ဳိ႕က သမိုင္း၏ အမဲစက္မ်ားကို မီးေမာင္း ထိုး၍ ဟစ္ေအာ္ေနခ်င္သူမ်ား ပါ၀င္ေနသလို၊ သမိုင္း၏ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကို ကုစားေပးၿပီး၊ ရွိသမွ်ေသာ အင္အားျဖင့္ သမိုင္းထဲ၌ အိပ္ေပ်ာ္ေနခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ျပန္လည္ႏိုးထလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးလိုသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနျခင္းပါ။ မတူညီတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြရွိေနၾကေသာ ထိုသူေတြရဲ့အၾကား ျမန္မာျပည္ ႀကီးကို ကမၻာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုမ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ၾကမွာပါလိမ့္။ စဥ္းစားမိျခင္းပါ။

ျမန္မာျပည္ႀကီးရဲ့အေနအထားသည္ မိသားစု၀င္မ်ားတဲ့ မိခင္ႀကီးႏွင့္တူေနျခင္းပါ။ ထိုေၾကာင့္ သမိုင္း ထဲ၌ ႏွစ္လမ်ားစြာ အိပ္ေပ်ာ္ေနခဲ့ေသာ ထိုမိခင္ႀကီးကို ၀ုိင္း၀န္းႏိုးေပးၾကရမွာျဖစ္တယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ မိခင္ႀကီးႏိုးထမွ သားသမီးမ်ားအၾကား ညွိႏွုိင္းလို႔ မရႏိုင္တဲ့ (လူမ်ဳိးစု) ပဋိပကၡေတြ၊ မတူကြဲဲျပား ျခားနားမႈရွိေနတဲ့ (ဖယ္ဒရယ္မူ စသည့္) အယူအဆေတြကို မိခင္ႀကီးက ၾကား၀င္၍ ညွိႏိုင္းေပးႏိုင္မည္ဟု ယူဆ ထားလို႔ပါ။ အေ၀မတဲ့ ျဖစ္ေနတဲ့ (လယ္ေျမ၊ ယာေျမစသည့္) အေမြအႏွစ္ေတြကို မိခင္ႀကီးကသာ မွ်တစြာ ေ၀ငွ ေပးႏိုင္မည္ဟုလည္း ယုံၾကည္ထားလို႔ပါ။ ပညာရည္ႏို႔ ေသာက္စို႔လိုေသာ သားသမီးမ်ားအား မိခင္ႀကီးကသာ ေစတနာအျပည့္အ၀ျဖင့္ ပညာႏို႔ရည္ကို တိုက္ေၾကႊးေပးႏိုင္မည္ဆိုတာ သိထားလို႔ပါ။ ထိုေၾကာင့္  မိခင္ႀကီးႏွင့္ တူလွတဲ့ ျမန္မာျပည္ႀကီးကို ႏုိးထေစလိုျခင္းျဖစ္တယ္။  

ႏိုးထျခင္းဟူသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ခိုင္ၿမဲစြာ အစဥ္မျပတ္ က်င့္သုံးျခင္းကို ရည္ညႊန္းေျပာဆိုျခင္းပါ။  ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာက္မွာ ျပည္သူေတြကိုု လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္ဖို႔၊ လြတ္လပ္စြာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ ေရးသား ႏိုင္ဖို႔၊ (ကိုယ့္ဘာသာတရား ျပန္႔ပြားဖို႔အတြက္ အၾကမ္းဖက္တဲ့နည္းကို အသုံးျပဳၿပီး အမ်ားစုကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာတရားကို ရန္လိုတဲ့စိတ္၊ ဖ်က္ဆီးလိုတဲ့စိတ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္လိုတဲ့ စိတ္မ်ဳိးကင္းတဲ့) လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင့္ကို ဒီမိုကေရစီစနစ္က အာမခံခ်က္ေပးထားျခင္းပါ။ (အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၌ သမၼတ မ်ား က်မ္းက်ိန္တဲ့အခါ အမ်ားစုကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာတရား၏ God ကို ရည္ညႊန္း၍ က်မ္းက်ိန္သည္ကို မွတ္သား ခဲ့ဖူးပါသည္။) ဤကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စည္းကမ္းရွိစြာ က်င့္သုံးေနျခင္းသည္ပင္ မိခင္ႀကီးႏွင့္တူလွတဲ့ ျမန္မာျပည္ႀကီးု အိပ္ေပ်ာ္ေနရာမွ ႏုိးထလာျခင္းဟု ဆိုႏို္င္ျခင္းပါ။ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စည္းကမ္းရွိစြာ က်င့္သုံးေနတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ ကိုယ္တိုင္ရပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ အခြင့္အေရး မ်ားကို သိေအာင္ ျပည္သူေတြ စာမ်ားမ်ား ဖတ္ၾကဖို႔ပါ။ အခြင့္ေရးဆိုတာႀကီးကို တို႔မွမသိတာဆိုၿပီး၊ မသိလို႔ ရပိုင္ခြင့္ကို ေျပာဆိုရန္ ၀န္ေလးေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ “စီတီဇင္းစ္ ဆိုင္းလင့္စ္ သရက္တင္းစ္ ဒီမိုကေရစီ↔ (Citizen’s silence threatens Democracy) ဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ေဆာင္ပုဒ္အရ  ေျပာသင့္တဲ့စကားကို ေျပာသင့္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေျပာဆိုရန္ ၀န္ေလးေနၾကမည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္တိုင္က ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ၿခိမ္းေခ်ာက္ေနသူေတြ ျဖစ္ေနတတ္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ေမ့မထားဖို႔ပါ။ 

ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမတ္စြဘုရားက ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ေဟာၾကားထားခဲ့တဲ့ က်င့္ထုံး တစ္ခုရွိတယ္။ အစုအဖြဲ႔ႏွင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ဳိးေတြ၌ ျမတ္စြာဘုရားက “သုဏာတု ေမ ဘေႏၱ သံေဃာ …↔စသည္ျဖင့္ က်င့္ထုံးတစ္ခုကို ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ေပးေတာ္မူခဲ့တယ္။ လိုရင္းအဓိပၸါယ္က ႀကီးက်ယ္တဲ့ သံဃကိစၥတစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ၾကရတဲ့အခါမွာ သိမ္လို႔ေခၚတဲ့ သံဃာအမ်ားစုေ၀းရာ ေဟာခန္းမအတြင္းသို႔ သံဃာေတာ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားၿပီး အက်ဳိးအေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားျပရမွာျဖစ္တယ္။ “အရွင္ဘုရားတို႔ သံဃာ ေတာ္္သည္ သံဃာ့ကိစၥတစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္၍ တပည့္ေတာ္မ်ားက အဆိုတင္သြင္းတဲ့အခါ အရွင္ ဘုရားမ်ားက သေဘာတူတယ္ဆုိရင္ ဆိတ္ဆိတ္ေနေတာ္မူၾကပါ။ သေဘာမတူႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ကန္႔ကြက္ ေတာ္မူၾကပါ↔လို႔ တိုက္တြန္းတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ေပးခဲ့တယ္။ ဆိုလိုတာက ေျပာသင့္တဲ့အခါမွာ ေျပာသင့္တာကို မေျပာဆိုပဲ ဆိတ္ဆိတ္ေနခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုအျပဳအမူသည္ ၀န္ခံျခင္းသေဘာ၊ သေဘာတူျခင္း သေဘာမ်ဳိးသို႔ သက္ေရာက္သြားႏိုင္၍ မလိုအပ္ပဲ၊ (သို႔မဟုတ္) လိုအပ္လွ်က္ မေျပာပဲ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းမ်ဳိးကို ဘုရားရွင္က အားမေပးခဲ့ပါ။ အေျဖာင့္ေျပာေတာ့ သေဘာမတူလွ်င္ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ဖို႔ တိုက္တြန္းထားခဲ့ျခင္းပါ။ 

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးလာၿပီျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ား ႏိုးၾကားမႈရွိလာျခင္း အတြက္ အားတက္မိျခင္းပါ။ လတ္တေလာ ျဖစ္ပ်က္သြားခဲ့တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္က ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ားရဲ့ အေရး ကို ဥပမာတစ္ခုအေနႏွင့္ တင္ျပလိုတယ္။ တစ္ခ်ိန္လုံး ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ရွမ္းလူမ်ဳိးေတြ ဒီေလာက္မ်ားမ်ား ရွိေနလိမ့္မယ္လို႔ လုံး၀ထင္မထားခဲ့ပါ။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပြင့္လင္း လာၿပီျဖစ္လို႔ သူတို႔ရဲ့ရင္ဖြင့္သံေတြ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တက္လာခဲ့တယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ားက ဒီမိုကေရစီစနစ္ စနစ္တက် က်င့္သုံးႏုိင္ေရးကို မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ ။ 

ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ထုတ္ေဖၚရဲလာၿပီျဖစ္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ေဒသခံ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားက   ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရကို အယုံအၾကည္မရွိအဆိုကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႔၊ ၀န္းသုိေက်ာင္းတုိက္မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ (၂၁၊ ၁၂၊ ၂၀၁၃-ေန႔က) ရွမ္းလုထုအစည္းအေ၀းႀကီးမွာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ႀကီး တင္သြင္းလာၾကျခင္းျဖစ္တယ္။ အေၾကာင္းက KIA ေခၚ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္က ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္စီၿမဳိ႔နယ္မွာ ေဒသခံ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးသြားမွုႏွင့္္ ပတ္သက္ေနျခင္းပါ။ အဖမ္းဆီးခံ ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ား အျမန္ လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ထိုအမႈအျပင္ ေဒသတြင္းမွာ လူ႔အခြင့္ေရး ခ်ဳိးေဖါက္ခံေနရမႈေတြကို ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရက အကာအကြယ္ မေပးတဲ့အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းမွာရွိတဲ့ ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စုေတြက ဆႏၵထုတ္ေဖၚ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္တယ္။ ထိုဆႏၵထုတ္ေဖၚပြဲကို ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊ မိုးညွင္း၊ ဟုိပင္၊ အင္းေတာ္ႀကီးေဒသ၊ ဖားကန္႔ စတဲ့ ၿမဳိ႔ရြာေတြက ေဒသခံ ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စု တစ္ေသာင္းေက်ာ္ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိခဲ့ရျခင္းပါ။   

ဆႏၵထုတ္ေဖၚပြဲမွာ သူတို႔ေျပာၾကားခ်က္အရ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ေဒသခံ ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စု ရွမ္းတိုင္းရင္း သားမ်ားက ၄၀% ရာခိုင္ႏွုန္းခန္႔ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရက ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားကိုသာ အကာအကြယ္ ေပးထားၿပီး၊  အျခားလူမ်ဳိးစုမ်ားအား လူ႔အခြင့္ေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖါက္ခံေနမႈမ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရက အကာ အကြယ္ မေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းမွာရွိတဲ့ ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စုေတြက ယခုလို အတိအလင္း ဆႏၵကို ထုတ္ေဖၚရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားၾကတယ္။ ထိုဆႏၵထုတ္ေဖၚပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ သူေတြ ထဲမွ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္မွာ - “ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ကၽြန္မတို႔ဟာ ယခုအခ်ိန္ အထိ ဆက္ေက်းမ်ားကို ေပးဆပ္ေနရဆဲျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကိုလည္း ဘယ္သူကမွ အေရးယူ မေပးႏိုင္ေသး ေၾကာင္း↔ကိုပါ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားသြားျခင္းျဖစ္တယ္။ အံ့ၾသမိသည္မွာ KIO KIA စသည္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အား ဆက္ေက်းေပးေနရတဲ့ကိစၥကို ဘယ္သူမွ ထုတ္ေဖၚမေျပာရဲ၍ ႏွစ္ရွည္လမ်ားစြာ ႏႈတ္ပိတ္ေနခဲ့ၾကရေသာ္ လည္း ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားရဲလာၾကတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အျဖစ္မွန္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားမ်ားက ေျပာရဲလာၿပီျဖစ္၍ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ျမန္မာျပည္ႀကီး ႏိုးထလာၿပီဟုသာ ဆိုရေပ ေတာ့မည္။ 

သူတို႔ရဲ့ဆႏၵထုတ္ေဖၚမႈမ်ားသည္ ထုတ္ေဖၚသင့္ေသာအခ်ိန္၌ ထုတ္ေဖၚႏိုင္ခဲ့၍ အက်ဳိးရွိတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ (၂၃၊ ၁၂၊ ၂၀၁၃) ေန႔မွာ KIA ဖမ္းသြားတဲ့ ရွမ္းရြာ သားမ်ားအားလုံး ျပန္လြတ္လာၿပီဆိုတဲ့သတင္း ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီျဖစ္တယ ္။ သို႔ေသာ္ ဆႏၵကို ထုတ္ေဖၚရာ၌ အေၾကာင္းမခုိင္လုံပဲ လူစုလူေ၀းမ်ားျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚမႈမ်ဳိးသည္ အခ်ိန္ကုန္၍ အက်ဳိးမရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို သိထားႏိုင္ဖို႔ပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ခိုင္ၿမဲစြာ က်င့္သုံးႏိုင္ၿပီျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ အေမရိကန္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ လုထုပါ၀င္ေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို လုိအပ္မွသာျပဳလုပ္ၿပီး၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ လက္မွတ္ေကာက္ခံ၍ ဆႏၵထုတ္ ေဖၚမႈမ်ဳိးကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေၾကာင္း သတိထားေလ့လာမိျခင္းပါ။ [အင္မီဂရန္႔ (immigrant - အျခားႏိုင္ငံမွ အေျခစိုက္ရန္ ၀င္လာသူ) မ်ား၏ ဆႏၵျပမႈမ်ားကေတာ့ ေန႔တိုင္းလိုလို ရွိေနပါ၏။]

ဒီသတင္းက စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္လာတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌္ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပြင့္လင္းလာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ ရသင့္ရထိုက္ေသာ လူ႔အခြင့္ေရးမ်ားကို ခြဲျခားနားလည္ လာႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္၍ တစ္ခ်ိန္က ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ႏႈတ္ပိတ္ေနခဲ့ၾကေသာ ၄၀%ရာခိုင္ႏွုန္းခံ့ရွိေသာ ရွမး္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဆႏၵကို မေၾကာက္မရြံ႔ ထုတ္ေဖၚလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္တယ္။ ထိုအတြက္ ျပည္သူမ်ားရဲ့ အသံကို ဒီမိုကေရစီစနစ္က လက္ကမ္းႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္၌ ထုိကဲ့သို႔ ျပည္သူေတြ ပူးေပါင္း ပါ၀င္လာျခင္းအတြက္ ၀မ္းသာမိျခင္းပါ။

သို႔ေသာ္ “ဆက္ရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္↔ဆိုတာမ်ဳိးလို ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ေနထိုင္ၾကေသာ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားအပါအ၀င္ ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စု၊ လီးဆူးစေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ ဘ၀မ်ားသည္ လုံၿခဳံမႈမရွိေသးပဲ အကာအကြယ္မဲ့ ဘ၀မ်ဳိးႏွင့္သာ ေနၾကရဆဲျဖစ္တယ္။ လုံၿခဳံေႏြးေထြးစြာ ေနႏိုင္ရန္ ဘယ္သူ ေတြက ကူညီႏိုင္ၾကမလဲ။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းမွာရွိၾကေသာ  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ “တိုင္းရင္း သားမ်ား၏ အခြင့္ေရးအတြက္ တိုက္ပဲြ၀င္ေနရပါသည္္↔ဟု ေခါင္းစဥ္ကိုတပ္ၿပီး တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကေသာ ကခ်င္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ “ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ တိုက္ပဲြ၀င္ေနရပါ သည္္↔ဆိုေသာ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဌာေနျပည္သူေတြ လုံၿခဳံေႏြးေထြးစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္မ်ားကို အျမန္ခ်ဳပ္ဆို၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပည္သူေတြအား အလွ်င္အျမန္ ေပးသင့္ၿပီဟု ထင္ျမင္ယူဆမိျခင္းပါ။ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ မွ်တစြာ အေပးအယူမ်ား ျပဳလုပ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ညွိႏႈိင္းႏိုင္ၾကမည္ ဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုသားအခ်င္းခ်င္း မျဖစ္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဟုလည္း ထင္ျမင္ယူဆမိျခင္းပါ။ ယခု အခ်ိန္ဟာ “တုိင္းျပည္အတြက္၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္↔ဆိုၿပီး က်ပ္တည္းစြာ ဆုပ္ထားတဲ့ လက္သီး ဆုပ္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ႔ႏုိင္ၾကဖို႔ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးျဖစ္တယ္။  

ေနာက္တစ္ခု စိတ္၀င္စားမိသည္မွာ - တစ္ခ်ိန္က ကမၻာ့လူသားမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ေနထိုင္သူအမ်ားစုဟာ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု အထင္ရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယေန႔ ရွမ္းလုထုရဲ့ ဆႏၵ ထုတ္ေဖၚလာမႈ၊ ပူတာအုိေဒသရွိ လီးဆူးစေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖၚလာမႈတို႔ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ကခ်င္လူမ်ဳိးတို႔ရဲ့ျပည္နယ္ဟု ေျပာဆိုျခင္းထက္ ကခ်င္လူမ်ဳိးအမ်ားစု ေနထိုင္တဲ့ ျပည္ ေထာင္စုႀကီးဆိုတာ အမ်ားစု သိလာၾကၿပီျဖစ္တယ္။   

ထိုေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ (Union spirit) ဆိုတာ လူမ်ဳိးတစ္စုတည္းကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးမဟုတ္ပဲ၊ ထိုထက္က်ယ္ျပန္႔တဲ့အဓိပၸါယ္ကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္တဲ့ တိုင္းျပည္ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးအထိ ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ေမြးျမဴႏိုင္ပါမွ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ရဲ့ အဓိပၸါယ္မ်ားဟာ ပိုမိုက်ယ္ ျပန္႔လာမွာျဖစ္တယ္။ ထိုအခါမွာ ျပည္ေထာင္စုအေရးသည္ အားလုံးရဲ့ အေရးျဖစ္သလို၊ မ်ဳိးဆက္သစ္တို႔၏ ပညာအဆင့္အတန္းမ်ား ထူးခၽြန္ျမင့္မားလာေရးသည္လည္း အားလုံးရဲ့ အေရးဆိုတာ ထင္ဟပ္ေပၚလြင္လာမွာ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ဆုံး တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးရဲ့အေရးသည္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးရဲ့ အေရးဆိုတာ ပုံေပၚလာ ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။  


လြန္ခဲ့တဲ့အပတ္က ၿပီးဆုံးသြားခဲ့တဲ့ ဆီးဂိမ္းႀကီးရဲ့ (အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီးရဲ့) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားႀကီးကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊ ရွမ္း၊ မြန္၊ ခ်င္း၊ ရခုိင္စတဲ့ ျပည္ေထာင္စုသားေတြ စုေပါင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ေတြကို ကမၻာအလယ္မွာ ထယ္၀ါစြာ ျပသႏုိင္ လိုက္တဲ့အတြက္ အားတက္မိျခင္းပါ။ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးကို ကိုယ္စားျပဳထားတဲ့ “ခြင့္တူညီမွ် ၀ါဒ ျဖဴစင္တဲ့ျပည္ (ေျပ) … ။ တို႔ျပည္ (ေျပ)… တို႔ေျမ↔ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းဟာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ေတြ ႏုိးၾကားလာဖို႔ အင္းအားေတြကို ျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားခဲ့ၾကတဲ့ ပြဲစဥ္ေတြမွာလည္း ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အားကစားသမားမ်ားကို အားေပးခဲ့ၾကသည္မွာလည္း မေမာႏိုင္၊ မပမ္းႏိုင္ေအာင္ ရွိေနခဲ့ၾကတယ္။ တုိင္းျပည္ကုိ ကုိယ္စားျပဳထားတဲ့ အားကစားသမားမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ အျပည့္ျဖင့္ ေရႊတံဆိပ္ဆုေတြ မ်ားမ်ားဆြတ္ခူးႏိုင္ၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ့ဂုဏ္ကို ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတာဟာလည္း ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္မ်ားပင္ျဖစ္တယ္။ အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ သမိုင္းထဲ၌ အိပ္ေပ်ာ္ေနခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး ျပန္လည္ႏိုးထ လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအမ်ားအား သိၾကားေစ သက္ေသညႊန္းျခင္းျဖင့္ အတူတကြ ၀မ္းသာႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။  ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ၾကပါေစ။  ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU)