ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ (Academic ဂ်ာနယ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၄၊ တြဲ ၃၊ မွတ္ ၂)


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ (Academic ဂ်ာနယ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၄၊ တြဲ ၃၊ မွတ္ ၂)
ဇန္န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၄