ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ) - ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္နည္း သိပါတယ္ ... လက္ေတြ႕လုပ္ဖို႔ ခက္ေနပါသလား ....

ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္နည္း သိပါတယ္ ... လက္ေတြ႕လုပ္ဖို႔ ခက္ေနပါသလား ....
ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)
ဇန္န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၄ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယ သမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာသည့္ 8-Jan-2014 တြင္၊ ဝန္ၾကီးဌာန သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိ၍ ေဖၚေဆာင္မႈ ခက္ခဲေနဟု ဆိုသည္။ ယခု ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဟု သတ္မွတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ပိုမိုေအာင္ျမင္လာမည္ ဟုဆိုသည္။  ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ႏႈန္းကို (I.H.L.C.A) ႏွင့္ UNDP, UNICEF ၊ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ ဝန္ႀကီး ဌာနတုိ႔မွ ၂၀၁၀အထိ စစ္တမ္းရွိေၾကာင္း။ လမ္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး၊ ေသာက္သံုးေရ ရရွိေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေခ်းေငြ ရရွိေရး တို႕အေၾကာင္း ေျပာသြားသည္။ အေရးၾကီးေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကာ/ခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ ကုန္က်ေငြမ်ားလြန္းေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ၾကီး အစား၊ ဝင္ေငြရေနေသာ ေမြး-ေရ ဝန္ၾကီးဌာနတြင္ ထည့္သြင္းလိုက္ျခင္းကို ၾကိဳဆိုရမည္။ တစ္ရြာသိန္း ၃၀၀ ျဖင့္ ရြာ ၁၀၀၀ ထုတ္ေခ်းမည္ ျပန္ေပးစရာမလုိအလြဲသုံးလ်င္အေရးယူမည္ ဟု စီမံကိန္းဝန္ၾကီး ေဒါက္တာကံေဇာ္က ေျပာသည္။ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးဌာနမွ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၌ေက်းရြာ ေပါင္း ၆ ေသာင္းေက်ာ္မွ နမူနာ ရြာတစ္ေထာင္ျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈစတင္ေနသည္။

အထက္ပါ ေျမပံု CIA 2008 အရ ျမန္မာ (အညိဳေရာင္) သည္ အႏၷိယ (အဝါေရာင္) ထက္ ဆင္းရဲမြဲေတသူ ပိုမ်ားေနသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳး ၄၀% တစ္ေန႕၊ လူတစ္ေယာက္၊ ထမင္း၂နပ္စားစရိတ္ 0.60 ေဒၚလာ ပင္မတတ္ႏိုင္ပဲ  ဆင္းရဲမြဲေတေနၾကပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္၃၀ ၁၉၈၀ ကြ်ႏ္ုပ္တကၠသိုလ္အေဆာင္ ေနစဥ္ ကတည္းက တစ္လ ၄ေဒၚလာ (က်ပ္ ၁၂၀)၊ တစ္ေန႕ 0.10 ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ အစိုးရေထာက္ပံ့ေသာ ဆန္ကိုစားေသာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုစဥ္က ဆင္းရဲမြဲေတမွန္းမသိခဲ့။ အခုမွ ဒါေလာက္ဆင္းရဲမြဲေတ ရေလျခင္း ဟု သိရျပီး ငိုခ်င္မိသည္။ 

ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရးသည္ လယ္ယာ၊ေမြး၊ေရလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေနသျဖင့္ ထိုက႑ၾကီးမ်ားတြင္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေခ်းေငြရမည္ျဖစ္မည္။ ျမန္မာျပည္သည္ ၁၉၈၅ ေနာက္ပိုင္း ေခ်းေငြမ်ားစြာ မဆပ္ႏိုင္ခဲ့၊ ယခု ဂ်ပန္ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ အကူညီေၾကာင့္ ADB, World Bank(IDA), IMF စသည့္တို႕မွ ေခ်းေငြ ရရွိလာသည္။

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဝမ္းစာဆန္ႏွင့္၊ ဟင္းကို လယ္ေတာမွရွာစားရသည့္ အဆင့္က တက္လာျပီလား ဟု ေမးပါက၊ တက္မလာေသးပါဟု ေျဖၾကသည္။ လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားကေတာ့ ဟန္းဖုန္း၊ တီဗီ၊ မီးစက္၊  ေက်းလက္လူထုမွာ သူရင္းငွားဘဝေရာက္သြား..ဟုဆိုသည္။ ေက်းလက္လူထု ဝင္ေငြရေအာင္ နည္းလမ္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴ လုပ္ငန္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္သာရွိသည္။- ျမန္မာျပည္တြင္ ဧရာဝတီျမစ္ေရတင္ အသံုးခ်ႏိုင္ပါက ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဝင္ေငြတိုးလာမည္ ေသခ်ာေပါက္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ျမစ္ေရတင္ျခင္းႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရမွာေငြမရွိ၊ တေလာက ေရတင္လွ်ပ္စစ္ဖိုး အလကားေပးရမည့္အစား၊ ေစ်းျမွင့္ ေတာင္းေသာေၾကာင့္ လူထုဆႏၵျပလုနီးပါး ၾကံဳခဲ့ရသည္။ လွ်ပ္စစ္ကို ျမန္မာတျပည္လံုးရွိ ေက်းရြာအားလံုး၏ သံုးပံုတစ္ပံု ေပးႏိုင္ခဲ့ျပီဟု ဆိုေသာ္လဲ ဝိသမကုမၸဏီမ်ားက ျမိဳ႕နယ္သို႕ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရန္ လွည့္သြားသည္။ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၂၅၀ႏႈန္းျဖင့္ မတရားေရာင္းစားခြင့္ ပါမစ္ (လက္ဝါးၾကီးအုပ္လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း) ကို အေကာင္အထည္ ေဖၚေနသျဖင့္ စိုးရိမ္ရပါသည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား
MDG ဆိုသည္မွာ the Millennium Development Goals ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။  ၁၉၄၉ ခုႏွစ္က ကမၻာ့လူဦးေရ တစ္ဝက္ခန္႕ဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ား သို႕ ခ်ဥ္းကပ္ေနေၾကာင္း Harry Truman ကေျပာသည္။ သို႕ေသာ္ တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံ၏ အံ့ၾသဖြယ္ရာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့ဆင္းရဲမြဲေတမႈ က်ဆင္းသြားေလသည္။ ေၾကးမံုသတင္းစာ 14-08-2013 ပါေမာကၡဦးေအာင္ျမင့္ ေဆာင္းပါးအရ၊ ၁၉၉၉ - ၂၀၁၀ အတြင္း ကမၻာ့ဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ား တစ္ဝက္ခန္႕ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢဝန္ထမ္းသည္ လစာမေကာင္းပါ။ သို႕ေသာ္ စာရိတၱေကာင္းသူမ်ားစြာ ျဖစ္သည္။ အလားတူ ပညာေရး၊ တကၠသိုလ္ကထိက၊ ပါေမာကၡမ်ားလဲ လစာနဲျပီး၊ စာရိတၱေကာင္းသူမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ထိုသူတို႕သည္ မလိုအပ္ပဲ မသံုးမစြဲ၊ ခ်ိဳးျခံေခြ်တာတတ္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားက ဦးေဆာင္ေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးစီမံကိန္းမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ အေကာင္ထည္ေဖၚရေသာ ႏိုင္ငံတြင္ အက်င့္ပ်က္သူ၊ နားမလည္သူ မ်ားစြာ ရွိပါက အကူညီမ်ားသည္ သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္တိုင္က အာဏာရွင္ျဖစ္ပါက ပိုဆိုးသည္။ ၁၉၈၂ခု အာရွဘဏ္ေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာ သန္း၈၀ျဖင့္ မေကြးတိုင္း၊ မင္းဘူး၊ ကမ္းနီျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ၊ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ လူညာ၊လူဝါ မ်ားေၾကာင့္း ဝါဂြမ္းဧက ၂၀၀၀ အတြက္သာ ေရေပးႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံအၾကီးအကဲ ဦးေနဝင္းက ဘုမသိ၊ ဘမသိပဲ လာၾကည့္ရႈ၊ ေမးျမန္းရာ စပါးမစိုက္ႏိုင္ေသာေနရာတြင္ တံမံ၊ လွ်ပ္စစ္ေရတင္ပံ့ၾကီးမ်ားစြာ၊ အလဟသျဖစ္သည္ကို စီမံကိန္းျပီးသြားမွ သိရွိသြားရသည္။ ထိုစီမံကိန္းကို ဦးစီးရသူ အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ ဦးလွခ်ိဳဦး (ယခု နယူး ေယာက္ျမိဳ႕ေနထိုင္သူ) ၏ အမွတ္တရေဆာင္းပါးတြင္ ဦးေနဝင္းကိုယ္တိုင္  “ဟာ.. ဝါဂြမ္း တစ္ဧက ေဒၚလာ ၄ ေသာင္းေတာင္ ရင္းႏွီး မွေတာ့ ေရႊပင္ပဲ စိုက္တာေကာင္းတယ္.”  ဟု ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးအား မေအ၊ ႏွမ တိုင္းထြာေျပာဆိုျပီး လွည့္ျပန္သြားသည္ဟု ဆိုသည္။ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးကလဲ သူၾကိဳက္သလိုဆံုးျဖတ္၊ ဝန္ၾကီးကလည္း ေခါင္းေဆာင္လုပ္ခိုင္းသလို လုပ္။ တခါက ထိုကဲ့သို႕အျဖစ္မ်ား မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယခုလဲ တစ္ႏွစ္အတြင္း မိမိတို႕ အိပ္ထဲေရာက္မည့္ ေငြကိုပဲ သိျပီး ေနာက္၁၀ႏွစ္ အတြက္ ဂရုမစိုက္သည့္ အရာရွိၾကီးမ်ားကို အျပစ္ေပး၊ အနားယူေစရမည္ျဖစ္သည္။ စာရိတၱေကာင္းျပီး၊ တတ္ၾကြမ္းသူမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါက ဆင္ရဲမြဲေတမႈသည္ အလွ်င္အျမန္ ပေပ်ာက္သြားပါမည္။

ျမန္မာအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစာႏွင့္မေလာက္ႏိုင္ပါ။  စားဝတ္ေနစရိတ္ကို ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ အစိုးရက ပံ့ပိုးထားရေပမည္။ အစိုးရေပးေသာ လစာေငြ၊ ေနအိမ္ထက္ ပိုေကာင္းတာ လိုခ်င္ပါက ေပးႏိုင္ေသာ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားသို႕ အလုပ္ေျပာင္းရန္သာရွိသည္။ ဝန္ထမ္းလဲလုပ္၊ စီးပြားေရးလုပ္လာပါက အဂတိလိုက္စားမႈကို မေရွာင္ႏိုင္ပါ။

စာေရးသူ ပါေမာကၡဦးေအာင္ျမင့္ ေရးသည့္အတိုင္း၊ ကမၻာၾကီးသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ရန္ မည္သုိ႕လုပ္ရမည့္နည္းလမ္းကို လူမ်ားသိျပီးျဖစ္သည္။ လက္ဝါးအုပ္ စီးပြားေရးစနစ္မ်ားကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အိႏၷိယႏွင့္အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား ပိုဆိုးၾကသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္က ဆရာပါေမာကၡ ဆင္ဆာခ်န္ခဲ့သည္ကို ထည့္ေရးပါမည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီယား၊ လာအို၊ ဖိလစ္ပိုင္ တို႕သည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ၾကီးမားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ႏွင့္အာဖရိကႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံမ်ားေလာက္ မဆိုးေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေျခအေန မေကာင္းပါ။ ယခု ျမန္မာအစိုးရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ စာရိတၱပညာကို အစိုးရႏွင့္ဌာနဝန္ထမ္း အၾကီးတန္းအရာရွိၾကီးမ်ားကို သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက စံနမူနာျပ၊ ၾကိဳးစားေလ့က်င္၊လက္ေတြ႕လုပ္ေနသည္။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လိုသည့္ အုပ္စုအတြက္ေတာ့ ဒဏ္ေပးရန္သာ က်န္ေတာ့သည္။  အေမရိကန္ စီးပြားကပ္ျဖစ္တိုင္း စာရိတၱေကာင္းေသာ သူေဌးၾကီးမ်ားက ဘံုလယ္ယာ၊ မ်ားစြာဖန္တီးျပီး လူမ်ားကို ေကြ်းေမြး၊ အလုပ္ေပးထားေလ့ ရွိသည္။ ဗီယက္နမ္အစိုးရသည္ အသက္ၾကီးသူမ်ားအား ထီလက္မွတ္၊ ေထာက္ပံေပးျပီး ေရာင္းခ်ေစျပီး ဝင္ေငြရေစသည္။ အလုပ္မ်ားဖန္တီးေပးျပီး၊ ခိုးဝွက္၊ေခါင္းပံုျဖတ္သူ နည္းပါးေစသည္။ သူမ်ားေျပာသည့္အတိုင္းမလုပ္ပဲ မိမိႏိုင္ငံသား လူငယ္မ်ားကို တိုးတက္ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ေစလႊတ္၊ ခရီးသြား၊ ေအာက္ေျခထိ၊ ေလ့လာျခင္းကို အရွိန္ျမွင့္တင္ေပးရပါမည္။ ႏိုင္ငံျခားထြက္၊ ဟိုတယ္ဇိမ္ခံ၊ ေခြ်တာ၊ အစိုးရခရီးစရိတ္ထုတ္စားေသာ ေခတ္လဲကုန္ေလာက္ပါျပီ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ရန္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အေသးစားကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္၊ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ေရႏွင့္လွ်ပ္စစ္ကိုပင္ အစိုးရက လုပ္မေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပိုမိုဆင္းရဲ မြဲေတသလို ျဖစ္သြားသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၂၀၁၄ မတ္လ သန္းေကာင္စာရင္းေကာက္ခ်ိန္ သိႏိုင္ပါမည္။


တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရး
တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား  ဆင္းရဲမြဲေတပေပ်ာက္နည္း သိရံုမက၊ လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖၚခဲ့သည္။ အေမရိ ကန္၊ ဂ်ပန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလဲ သိရွိ၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား အက်င့္ပ်က္မွႈမ်ားကို မထိန္းႏိုင္သျဖင့္  ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သလို ေတာင့္မထားႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေဝဖန္ခံရေတာ့သည္။

တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံ ၁၉၈၉ အေရးအခင္းၾကီး Tiananmen Square protests of 15 April 1989 – 4 June 1989 တြင္  ျမိဳ႕ၾကီး ၄၀၀ မွာ ၃လၾကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ဆႏၵျပခဲ့သည္။ ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ တိန္႕ေရွာင္ဖိန္႕အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္ဟုန္ျမွင့္ခ်ိန္ အစိုးရထိပ္ပိုင္းလူမ်ား လာဘ္စားမႈနဲ႔ ေဆြမ်ိဳးမ်ားစီးပြားလုပ္မႈ corruption and nepotism အရမ္းၾကီးမားလာ၍ ျဖစ္သည္။ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ စစ္အင္အားသံုးမလား၊ မသံုးဖူးလား ခ်င့္ခ်ိန္ေနရင္း ေနာက္ဆံုး တိန္ေရွာင္ဖိန္႕က စစ္အင္အားသံုးျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ခရီးဆက္ရသည္။  အေရးယူရသည္။ ယခု တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံအေျခအေန တိုးတက္ေရာက္ရွိလာေပသည္။ တ႐ုုတ္ျပည္ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား၏ စာရိတၱ ပညာ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတိုးတက္လာရသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်လိုပါသည္။

အဆင္းရဲမြဲေတဆံုး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္ ရင္ေလးဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြမွအစ ထိုေရာက္စြာကူညီဖို႕လိုသည္။ အထူးသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ တ႐ုုတ္ျပည္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႕က စက္မႈလယ္ယာ၊ မ်ိဳးေစ့၊ နည္းပညာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ၄၀% အထိ ဥပေဒျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္သြားျဖင္းျဖစ္သည္ကို ျမန္မာအစိုးရ သိပါသည္။ စက္မႈလယ္ယာ ပစၥည္း တ႐ုုတ္ျပည္မွ တင္သြင္းသည္ကို အခြန္ၾကီးမားစြာ ေကာက္ေနျခင္းမွာ အလြန္အႏၷရယ္ၾကီးေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ လယ္သမားကိုယ္တိုင္ ထိုင္း၊ တ႐ုုတ္ျပည္မွ လယ္ယာသံုးပစၥည္း သြားေရာက္ဝယ္ယူ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳျပီး၊ အခြန္မဲ့ျဖစ္ရမည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ လယ္ယာသံုးပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားကိုလည္း တ႐ုုတ္ျပည္လို ၄၀% Subsidy ပံ့ပိုးေပးရမည္။ တ႐ုုတ္လုပ္ေသာ က်ပ္၃သိန္းတန္ ေကာက္ရိတ္စက္၊ လယ္ထြန္စက္ ျပည္တြင္းထုတ္ ေရာင္းခ်သူအား စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ၾကီးဌာနက ၄၀% အစိုးရက ပံ့ပိုးေပးလွ်င္ လယ္သမားမ်ား ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ ႏွစ္တိုအတြင္း လြတ္ကင္းမည္ျဖစ္သည္။

အစိုရလူၾကီးမင္းမ်ား၏ စာရိတၱပညာျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြ လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕မိသားစု ဝင္ေငြမွာ မလံုေလာက္၊  ဝင္ေငြပိုေကာင္းသည္ (ပါမစ္၊ လိုင္စင္၊ အိမ္ေျမ) လုပ္ငန္းမ်ား  လုပ္ေနရသည္ကို ဝမ္းနည္းစြာ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

♦  ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လူထုအံုၾကြမႈ မျဖစ္ေစပဲ  corruption and nepotism  ကို မီဒီယာအကူညီျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ပါတီၾကီးတို႕တြင္ အာဏာရရွိေရးအတြက္ ဦးတည္ျခင္း၊ စစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္လည္း ေငြ၊ အာဏာကိုပဲ ဦးစားေပးေနျခင္းမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလိုေနသည္။  သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေပၚတြင္ လံုးဝတည္ေနပါသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ေပၚလစီႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မွျဖစ္မည္။ လုပ္နည္း၊ ကိုင္နည္း၊ သိျပီးျဖစ္သည္။  စီမံကိန္းမ်ား ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၊ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အိုင္အမ္အက္ဖ္၊ အာရွဘဏ္ စသည့္ အဖြဲအစည္းမ်ားမွာ အထူး၊ အကူညီေပးေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

အစိုးရ၏ ေပၚလစီအတိုင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးမ်ားကို မ႑ိဳင္တည္က အခြန္ေကာက္ျခင္း၊ ပို႕ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ သြင္း/ထုတ္ကုန္ မ်ားတြင္ တိုးတက္လာသည္ကို ဝမ္းေျမာက္ရသည္။ သို႕ေသာ္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္

နိဂံုး
ထပ္ေရးရလွ်င္  ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ရန္ စာရိတၱပညာအေျခခံေသာ စိုက္ပ်ိဳး၊ေမြးျမဴ ေတာ္လွန္ေရးၾကီးတစ္ခု လုပ္ရေပမည္။ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံအား ေလ့လာ၊ နမူနာယူျပီး၊ ကေမၻာဒီယား၊ ဖိလစ္ပိုင္တို႕မွ အတုယူစရာမရွိပါ။ လူလတ္တန္းစား လယ္သမား၏ ဝင္ေငြမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ TARGET Calbo Fertilizer ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမွ တြက္ခ်က္အရ ကေလး၂ေယာက္ရွိေသာ လယ္ေျမ ၅ဧကပိုင္ ပဲခူးတိုင္း  ေတာင္သူမိသားစုအတြက္ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ သိန္း၆၀ခန္႕ (ႏွစ္သီးစိုက္) ျဖစ္သည္။ အစိုးရမွ အဖြဲ႕လုပ္ေပးျပီး အလုပ္မျဖစ္ပါက ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ ေသာ ရပ္မိဘမ်ားက ၊ ေငြမရွိ၊ ေစတနာရွိ၊ ပညာရွိ၊ စာရိတၱရွိစြာျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ အားရဖြယ္ျဖစ္သည္။  လူငယ္အင္အားကို အသံုးမခ်ႏိုင္လွ်င္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ခရိုနီမ်ားက ဖိလစ္ပိုင္၊ ကေမၻာဒီယားကဲ့သို႕ ၾကီးစိုးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထို လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား စာရိတၱ ႏွင့္ ေစတနာေမတၱာျဖင့္ ထိုးေဖာက္၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေနာင္ဆယ္ႏွစ္ခန္႕အၾကာ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းပေပ်ာက္ျပီး၊ Corruption & Nepotism အေပၚ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။ 
ကမၻာ့ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရး MDG လုပ္ငန္းကို အင္တာနက္တြင္ ေလ့လာပါက 1. extreme poverty and hunger 2.primary education 3.equality women 4.child 5.maternal health 6.HIV/AIDS and diseases 7. environmental sustainability 8. partnership စသည္တို႕တြင္ ကမၻာ့အဖြဲ႕စည္း ၂၃ခု လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ကမၻာ့ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ လူတစ္ဦး တေန႕စားေသာက္ဖို႕ဘယ္ေလာက္ကုန္သလဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာစံႏႈန္း 1.25 US$ dollar per day, Ref. www.unicef.org (2011 data).

၁။ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄.၉၀
၂။ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၁.၇၉ 
၃။ ၾသစေၾတးလ်ား ေဒၚလာ ၈.၀၂
၄။ မေလးရွား ေဒၚလာ ၁.၃၆
၅။ ထိုင္း ေဒၚလာ ၁.၇၁
၆။ ဗီယက္နမ္ ေဒၚလာ ၀.၅၈  (၁၉၉၃ တြင္ ေဒၚလာ ၀.၂၈ မွ တိုးတက္လာသည္)။
၇။ အိႏၷိယ ေဒၚလာ ၀.၆၀
၈. နိေပါ ေဒၚလာ ၀.၄၅
၉။ ျမန္မာ  ေဒၚလာ ??? (အိႏၷိယထက္ႏိုမ့္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္)
၁၀။ ကေမၻာဒီယား ေဒၚလာ ၀.၂၃

ယခု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအေဆာင္တြင္၊ တစ္ဦး တစ္လက်ပ္၅ေသာင္းျဖင့္ ေကြ်းမည္ဆိုသျဖင့္ ၊ တစ္ရက္ က်ပ္၁၇၀ (0.17 dollar) ျဖစ္သည္။  ျမန္မာ၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီယား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အေရွ႕တီေမာ လူဦးေရတစ္ဝက္ ဆင္းရဲမြဲေတေနၾကသည္။ ယခု ဤေဆာင္းပါးဖတ္သူသည္ အင္တာနက္၊ သတင္းစာ ဖတ္ႏိုင္သျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတသူမဟုတ္ပါ။


www.thepovertyline.net

http://thehearttruths.com/2013/10/25/26-of-singaporeans-live-below-poverty-line-in-singapore/