ကာတြန္း ေအာင္ေမာ္ - ေခတ္ၾကပ္နဲ႔ နတ္


ေခတ္ၾကပ္နဲ႔ နတ္
ကာတြန္းေအာင္ေမာ္
ဇန္န၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၄


ကာတြန္းေအာင္ေမာ္ ေဖ့ဘုုတ္ခ္မွ ကူးယူပါသည္