ေမာင္စုုိးခ်ိန္ - စြန္႔လႊတ္သူ

စြန္႔လႊတ္သူ 
ေမာင္စုုိးခ်ိန္
ဇန္န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၄မလြတ္ေျမာက္သူေတြရဲ႕
ဘဝထဲက စီးဆင္းက်လာ ဒုကၡျမစ္မ်ား
ေပါင္းဆံုထားတဲ႔ ပင္လယ္
မိမိ ဒုကၡေခ်ာင္းကေလး
ေသးေသးေလးနဲ႔ တုႏိႈင္းတဲ႔ခါ
ေျမျပင္နဲ႔ ေကာင္းကင္ျပာ
ေဝးကြာ ျခားနားေဝးကြာ။
မလြတ္ေျမာက္ေသာ ဘဝအသေခၤ်
ေျခတဖ်ားစာ မက်န္ေတာက္ေလာင္
အလွ်ံျငီးျငီး မီးေတာင္နဲ႔ယွဥ္ၾကည္႔မွ
မိသားစုဘဝ
မီးပြားေလး တခုမွ်
ေနလံုးၾကီးနဲ႔ ပိုးစုန္းၾကဴး ျဖစ္ေနၾက။

နာက်ည္း တေငြ႔ေငြ႔
ေဆြးေျမ႕ ငိုေၾကြးသံမ်ား
မိသားစု ငိုေၾကြးသံကိုလႊမ္းသြား
ထုထည္ၾကီးမား
ေလညွင္းနဲ႔ မုန္တိုင္းပမာျခားနား။

ေတာ္လွန္ေရးသမား
လြတ္ေျမာက္ေရးသမားဆိုတာ
မိသားစုငိုေၾကြးသံ
ဒုကၡေခ်ာင္းကေလး
မီးပြားကေလးေတြ ေနာက္ခ်န္ေက်ာခိုင္း
မီးေတာင္ၾကီး တခုလံုးနဲ႔
ပင္လယ္ၾကီးရဲ႕ သမိုင္း
မုန္တိုင္းငိုသံမ်က္ႏွာမူ
အားယူခ်ီတက္ စြန္႔လႊတ္သူ။

ေမာင္စိုးခ်ိန္

ေမ ၁ ရက္ ၊၂၀၁၀