ဦးနႏၵ၀ံသ (ကာ႐ုုိလုုိင္းနား) - ၂၀၁၄ ႏွစ္သစ္စကား

၂၀၁၄ ႏွစ္သစ္စကား
ဦးနႏၵဝံသ (ကာ႐ိုလိုင္းနား)
ဇန္န၀ါရီ ၂၊ ၂၀၁၃အတိတ္က ျဖစ္သြားျပီးတဲ့ အရာေတြကို
အဖန္ဖန္သာ ျပန္ၾကည့္။

အနာဂတ္ ျဖစ္လာမည့္အရာေတြကိုေတာ့
 အစဥ္ထာဝရ သတိထား။

ေလွ်ာက္သြားေနတဲ့ ပစၥဳပၸန္လမ္းဟာ
တကယ္ကိုသာ မမွားဘူးဆိုရင္
(၂၀၁၄) တစ္ႏွစ္လုံးတြင္မက
ဘဝတစ္သက္လုံး
သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လုံး
အားလုံးအားလုံးဟာ 
အျမဲသာ အိုေက (OK) ေနပါလိမ့္မယ္။