ကာတြန္း ေစာငုုိ - သမၼတဂ်ီးစကား


သမၼတဂ်ီး စကား
ကာတြန္း - ေစာငုုိ
ဇန္န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၄