၀တ္မႈန္ (၀န္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦး) - အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ေတာ့မည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ေျပာၿပီ

အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ေတာ့မည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ေျပာၿပီ
၀တ္မႈန္ (၀န္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦး)
ဇန္န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၄ဒီဇင္ဘာ၂၀၁၃ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေနာက္၂ႏွစ္ကို SME အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ ဟုေျပာပါသည္။ ဘယ္ႏိုင္ငံကိုပဲၾကည့္ပါ၊ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၅၀% မွ ၈၅% ပါဝင္ေနသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ထိုနည္း၄င္းျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္လာျပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ခဝါက်၊ ပ်က္စီးသြားသည္ကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ေတြ႔ရသည္။ အဂၤလိပ္လို SME Small & Medium Enterprise ဟုေခၚျပီး၊ အာစီယံအဖြဲ႕အစည္းၾကီးက ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပေပးျပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးကို အျပန္အလွန္ ကူညီရင္း၊ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေနၾကသည္။ အလြန္အားရဖြယ္ျဖစ္သည္။ 

SME ဆိုသည္မွာ ဥေရာပ အီးယူမွ စတင္သံုးစြဲျပီး World Bank, IMF, United Nation UN, World Trade Organization WTO စသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အေရးၾကီးသည့္ အေျခခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားထက္ စုစုေပါင္း ထုတ္ကုန္ပမာဏတြင္ SME မ်ားက အဆမတန္သာလြန္ျပီး၊ အလုပ္အကိုင္အမ်ားဆံုး ဖန္တီးႏိုင္သည့္ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားကို SME ဟုေခၚသည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ SME ကုမၼဏီမ်ားမွာ အျမက္အစြန္းအလာအလာ ေကာင္းေသာ ကုမၸဏီအငယ္စား၊ အလတ္စားမ်ားကို အစိုးရက ေငြေခ်းေပးျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားစြာေပၚလာမည္။ ႏိုင္ငံကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း တက္လာျပီး၊ စီးပြားေကာင္းလာ မည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ SME မ်ားစြာကို ေရြးခ်ယ္ျပီး Grant ဟုေခၚေသာ မတည္ေငြေပးျခင္း၊ အတိုးမဲ့ေငြေခ်းေပးျခင္း၊ အခြန္လြတ္ျငိမ္း၂ႏွစ္ခန္႔ ပံ့ပိုးေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ထိုကုမၸဏီေလးမ်ား အခ်ိန္တိုတို ေအာင္ျမင္ေရးလာသည္။ ေအာင္ျမင္မွ အခြန္ေကာက္ပါေတာ့သည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ သ႑န္တူေသာ္လည္း Grant ဆိုသည္မွာ ျပန္ဆပ္စရာလံုးဝမလိုေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ိဳး SME စနစ္တြင္အသံုးျပဳပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စေကာလားရွစ္ေပးျခင္း၊ တကၠသိုလ္စရိတ္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးျခင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ ေရရွည္အက်ိဳးျပဳမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္မ်ားကို ျမွင့္တင္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံၾကီးတိုင္းတြင္ SME မ်ားကို အထူးပံ့ပိုး၊ ေထာက္ပံ့၊ ကူညီၾကသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ SME ေကာ္မတီမေငြေခ်းေပးရန္အတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းပေဒ ထုတ္ျပန္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏွင့္ကမၻာ SME အေၾကာင္း
Eleven Media , 3 Dec 2013 သတင္းတြင္ “SMEs မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈ၊ လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေစရန္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)၊ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း (OECD) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၊ အာရွပစိဖိတ္ ေဒသဆုိင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္ (UNESCAP) တုိ႔ ပူးေပါင္းကာ ဒီဇင္ဘာလလယ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး စစ္တမ္းေကာက္ယူေရး စီမံကိန္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ကာ စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။” ဟုေဖၚျပထာသည္။ ေငြေခ်း၊ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္မဟုတ္ပဲ အခြန္ ေကာက္ရန္ဟု သိရသျဖင့္ စိတ္ပ်က္မိသည္။ ခရိုနီအၾကီးစားမ်ားထံမွ အခြန္ေကာက္ရန္ မၾကိဳးစားေသးပဲ အေသးစားမ်ားထံမွ ေကာက္ရန္ လုပ္ေနျပီး၊ ေနာက္ဆံုး ေခါင္းရြက္ေစ်းသယ္လည္း ေစ်းေကာက္ႏွင့္ပင္ ဒုကၡေရာက္ရေအာင္ အခြန္ေကာက္ေနပါက ခက္ေခ်မည္။ 

မႏၲေလး၊ စက္တင္ဘာ ၉ The Voice သတင္းအရ၊ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA)က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေသးစား၊ အလတ္စား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္ရန္ အတြက္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးဘဏ္ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးစံသိန္း က ေျပာၾကားသည္။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစက္မႈ လက္မႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္က ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းက အေသးစား၊ အလတ္စား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစား ၂၄ မ်ဳိး အတြက္ က်ပ္ငါးဘီလီယံ (~US$5 million) ထုတ္ေခ်းခဲ့ေၾကာင္း ..ဟုေရးထားသည္။ ဆင္ပါးစပ္ႏွမ္းပက္သည့္ US$ 22 billion ေစ်းကြက္ရွိေသာ ျမန္မာ SME မ်ားအတြက္ US$ 5 million ဆိုသည့္ေခ်းေငြမွာ ဘာမွမျဖစ္ေလာက္ပါ။ ကုမၸဏီ၂၄ခုကိုသာ ေခ်းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ နီးစပ္ရာမ်ားသာ ရရွိေပမည္။ 

ျမန္မာSME မဂၢဇင္းစာအုပ္တိုက္၏ ဝက္ဆိုဒ္ http://smemyanmar.com တြင္ SME ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးကြဲျပားရာ ထုတ္လုပ္မႈအမ်ိဳးအစားတြင္ လုပ္သားအေရအတြက္ ၁၀ မွ ၇၀ ဦးအထိရွိရာ အရင္းအႏွီးက်ပ္သန္း ငါးရာေအာက္။ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္မႈ ၀န္ထမ္းအေရအတြက္ ၁၀ မွ ၅၀ ဦးအထိ ရွိရာ အရင္းအႏွီးက်ပ္သန္း ႏွစ္ရာေအာက္ကို အေသးစားလုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ အက္(စ္)အမ္အီး(SME) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑တြင္ အေရးပါ အရာေရာက္ဆံုးျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုပါ၀င္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။..ဟု ၾကည္ခင္ ဆိုသူက ေရးသားထားပါသည္။ 

ကမၻာ့ SMEs မ်ားတြင္ ေငြေၾကးပမာဏကို ထည့္မတြက္ပဲ၊ ဝန္ထမ္းအင္အားကိုသာ ေအာက္ပါအတိုင္းသတ္မွတ္ပါသည္။ 
Companies with up to 10 employees
Small companies employ up to 50 workers
Medium-sized enterprises have up to 250 employees

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက SME မ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးမည္ဆိုရာတြင္ ပါမစ္ေပး၊ လုိင္စင္ေပး၊ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးသည့္အဆင့္ကိုသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နီးစပ္ရာကုမၸဏီမ်ားသာ ေခ်းေငြေျမာက္မ်ားစြာ ရရွိသြားဦးမည္။ မတတ္ႏိုင္ပါ။ ျမန္မာျပည္တြင္ လူ၁၀ေယာက္ေအာက္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လစဥ္လည္ပတ္ေငြ သိန္း၂၀ခန္႔ျဖင့္လုပ္ကိုင္ေနၾကပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရက သတ္မွတ္ေသာ အေသးစားရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈ က်ပ္သန္း၅၀၀ ရွိသူမ်ားသာ ေခ်းေငြ၊ လိုင္စင္၊ ပါမစ္မ်ား ရရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့စြာ ႏိုင္ငံဘ႑ာမ်ားကို ခိုးယူသံုးစြဲ၊ အခြန္မေပးပဲ ခရိုနီးကုမၸဏီၾကီးမ်ားက လုပ္ေနျခင္းမွာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ အားနည္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

အေရွ႕ေတာင္အာရွ SME ျမွင့္တင္ျခင္း (စင္ကာပူ)
အေသးစား၊ အလတ္စားမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးရာတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ စီးပြားေရးအေအာင္ျမင္ဆံုး စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ဥပမာတင္ျပလိုသည္။ ပံုတူကူးခ်မရႏိုင္ပါ။ စင္ကာပူအစိုးရက အစိုးရဦးစီးေသာ SME အဖြဲ႕ကိုဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျပီး၊ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူ၁၀ေယာက္ေအာက္ ကုမၸဏီမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးျပီး ေလ့လာသည္။ အထူးသျဖင့္ အသက္၂၆ႏွစ္ေအာက္ အရင္းႏွီးမရွိေသာလူငယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အသက္ၾကီးသူမ်ားကို အလုပ္ခန္႔ေပးႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ကိုေပါက္ႏိုင္သည့္ တီထြင္ေတြ႔ရွိထားသူမ်ားကို စီးပြားေရးစီမံကိန္ Business Plan တင္ခိုင္းသည္။ အဖြဲ႕က ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ စီစစ္ျပီး ေရြးခ်ယ္သည္။ ေထာက္ပံ့ေငြ ေဒၚလာ ၆ေသာင္းမွ၊ ေဒၚလာ ၅သိန္းအထိ Grant ေပးသည္။ ေရြးခ်ယ္ျပီး ခ်က္ျခင္းခ်မေပး။ ထိုေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ အဖြဲ႔မ်ားကို ၃လ၊ ၆လ အဆက္မျပတ္ေလ့လာ၊ စစ္ေဆးျပီးမွ အရစ္က်ေငြထုတ္ေပးသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ေငြဘယ္ေလာက္ ရင္းႏွီးသည္ကို လံုးဝမၾကည့္ပါ။ လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ခန္႔ထားႏိုင္သည္ကိုသာ ၾကည့္ပါသည္။ တိုင္းျပည္တြင္ အလုပ္အကိုင္ မ်ားမ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္သူမ်ားမွာ SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပင္ မဟုတ္ပါလား။ 

ပထမေဆာင္းပါးမွာ .စင္ကာပူကိုေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာမ်ား PR, Citizen မ်ားနဲ႔ေပါင္းျပီးစီးပြားေရးမတည္ေငြရယူေရး ေဆာင္းပါးကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ စင္ကာပူမွမဟုတ္၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကား ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ထိုသို႕ အေသးစား၊ အလတ္စား၊ အရင္းနွီးမဲ့ လူငယ္မ်ားအား ျမွင့္တင္၊ မတည္ေငြေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ဝက္ဆိုက္ http://www.enterpriseone.gov.sg ကိုသြားေရာက္ၾကည့္ ပါက Start, Plan, Grow Busiess ဆိုျပီး လမ္းျပ၊လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။ အလြယ္တကူေမးျမန္းႏိုင္တဲ့ အစိုးရရံုးမ်ားလည္းရွိပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္
အထက္ေဖၚျပပါ SME ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာလုပ္နည္းမ်ားမွာ ျမန္မာအစိုးရ၏ SME Center, SME Committee ဝန္ထမ္း၊ အရာရွိၾကီးမ်ား သိျပီးျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ဖရင့္မ်ား၊ ေလ့လာေရးမ်ား အၾကိမ္ၾကိမ္သြားေရာက္ျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ SME အေသးစား၊ အလတ္စား၊ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးရန္လိုေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ပထမအဆင့္ ေငြေခ်းေပးေသာအခါ က်ပ္ေငြ သန္း၅၀၀ ျမွတ္ႏွံထားေသာ ခရိုနီ (သို႔မဟုတ္) မႏိုပိုလီ (သို႔မဟုတ္) စစ္အာဏာရွင္ကုမၸဏီၾကီး၏ ဆပ္ကြမ္းမ်ား၊ ကုမၸဏီခြဲမ်ားသာ ရရွိခံစားရမည္ပင္ျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ SME လုပ္ငန္းငယ္မ်ားအတြက္ ျပည္ပမွပစၥည္းမ်ား သြင္း/ထုတ္ လုပ္ရသည့္အခါ အခြန္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရာျဖတ္မ်ားက မတန္မဆ၊ ေကာက္ခံေနျခင္းမွာလည္း SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ေငြကုန္၊ အခ်ိန္ကုန္ျဖစ္ရသည္။ ထိုၾကိဳးနီစနစ္ (ဝန္ထမ္းငယ္မ်ား ဘယ္လိုအခြန္ေကာက္ရမွန္းမသိျခင္းေရာဂါႏွင့္ အခြန္ရံုးအရာရွိၾကီးမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈေရာဂါ) တို႔ကိုလည္း ေျဖရွင္းရေပဦးမည္။ 


မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တကယ္တိုးတက္ေအာင္လုပ္မည့္ အရင္းႏွီးမရွိေသာ၊ အရင္းႏွီးနဲေသာ SME လုပ္ငန္းရွင္ကေလးမ်ားအတြက္ အလား အလာ အနည္းငယ္ရွိလာျပီ ဟုသာ အေကာင္းျမင္ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္ပါသည္။ SME ႏွင့္သက္ဆိုင္သူမ်ား စဥ္းစားရန္ေဆာင္းပါးေရးလိုက္ပါသည္။