ရိုးရာ ရွမ္းဟင္းထုုပ္လုုပ္နည္း - မိသားစုုဗီဒီယိုု

ရိုးရာ ရွမ္းဟင္းထုုပ္လုုပ္နည္း - မိသားစုုဗီဒီယိုု
မိုုးမခရုုပ္သံ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၄