ကာတြန္း ေစာငိုု - သူတိုု႔၏ အေျဖ


ကာတြန္း ေစာငိုု - သူတိုု႔၏ အေျဖ
ဇန္န၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၄