တူေမာင္ညဳိ - “ႏုိင္ငံေရးစစ္ပုလိပ္”၊ “ႏုိင္ငံေရးကင္ေပတုိင္” ေကာ္မရွင္ထဲသုိ႔ စစ္ဗုိလ္ ၆၁ ဦး အင္အားျဖည့္တင္းလုိက္ၿပီ

“ႏုိင္ငံေရးစစ္ပုလိပ္”၊ “ႏုိင္ငံေရးကင္ေပတုိင္” ေကာ္မရွင္ထဲသုိ႔ စစ္ဗုိလ္ ၆၁ ဦး  အင္အားျဖည့္တင္းလုိက္ၿပီ
တူေမာင္ညိဳ
ဇန္နဝါရီ  ၅၊ ၂၀၁၄“ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္”(တင္ေအးေကာ္မရွင္)ဆုိသည္မွာ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာဒီမိုကေရစီေခတ္၌ “ႏုိင္ငံေရး စစ္ပုလိပ္” အခန္း၊  “ႏိုင္ငံေရးကင္ေပတုိင္” အခန္းမွ အသံုးေတာ္ခံေနသည့္ ေဒါက္တုိင္တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ 

ထို “ႏုိင္ငံေရးစစ္ပုလိပ္”၊ “ႏုိင္ငံေရးကင္ေပတုိင္” သည္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကံၾကမၼာအေပၚ စီရင္ပုိင္ခြင့္ အာဏာအျပည့္အဝရရွိထားေသာ ဖိႏွိပ္ေရးအၾကပ္ကိုင္ေရး ယႏၱာယားတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ 

 “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ပုဒ္မ၊ ၄၀၂ ျဖင့္လည္း ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအားလံုးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ သက္ ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းအဝဝအား ဖိႏွပ္ကြပ္ညွပ္ႏုိင္ရန္ အာဏာကုန္ေပးအပ္ထား၏။ “ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အၿပီးအျပတ္အတည္ျဖစ္ေစရမည္” ဟု ဆုိ၏။ 

ထို႔ျပင္ “ေကာ္မရွင္”သည္  အခါအားေလ်ာ္စြာ သူ၏ခ်ဳပ္ခ်ယ္ဖိႏွိပ္ေရးတင္းပုတ္ျဖင့္ “မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား” အေပၚ ၿခိမ္း ေခ်ာက္လ်က္ရွိသည္။“ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္သည္”၊ “ႏုိင္ငံျခားမွေငြေၾကးအစရွိေသာအေထာက္အပံ့ရယူသည္”  စသည္ တုိ႔သည္ ေကာ္မရွင္၏ အဓိကၿခိမ္းေခ်ာက္သံမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ေကာ္မရွင္ကို “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ပုဒ္မ ၃၉၈ (က) အရ သမၼတက စိတ္ႀကိဳက္ခန္႔အပ္ခြင့္ရွိေန၏။ 

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ကို ျပည္သူမ်ားက ေလးစားယုံၾကည္သူမ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းရမည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္ (ျပည္ေထာင္စု၊ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး၊ခရုိင္၊ၿမိဳ႕နယ္) အဆင့္ဆင့္ရွိအမႈထမ္းအားလံုးသည္ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရး ပါတီ၊ မည္သည့္အစုအဖြဲ႔၏ ၾသဇာခံမွ် မျဖစ္ေစရ။ 

လက္ရွိဖြဲ႔စည္းထားသည္ “ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္” (တင္ေအးေကာ္မရွင္) သည္ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားျဖင့္ လံုးဝ ကိုက္ညီျခင္းမရွိေခ်။ လက္ရွိေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ (ဗုိလ္) ဦးတင္ေအးသည္ သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ တပူးပူတတြဲတြဲရွိလွသည္။ 

ထုိအေျခအေန၌  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၄၇/၂၀၁၃) ျဖင့္ “စစ္ဗိုလ္ ၆၁ ဦး” အား ျပည္ေထာင္စုေကာ္မရွင္ရံုးခြဲအသီးသီး၌ လက္ေထာက္ၫြန္မွဴးအဆင့္ခန္႔အပ္ခဲ့ေၾကာင္း (ဘီဘီစီ)သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ပါရွိလာပါ သည္။

သုိ႔ပါ၍ဤျဖစ္ရပ္မွ ယခုကဲ့သို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါမည္။

 ကာခ်ဳပ္သည္ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္သို႔ အခ်ိန္မေရြးသူ႔စိတ္ႀကိဳက္စစ္သားအမတ္မ်ား ေစလႊတ္ႏုိင္/ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေခၚယူႏုိင္ သကဲ့သို႔“ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္”သို႔လည္း “စစ္သားဝန္ထမ္းမ်ား” ေစလႊတ္ခန္႔အပ္ႏုိင္သည့္ သေဘာဟုယူဆရသည္။ 

ေကာ္မရွင္သည္ ေသာ့ခ်က္က်သည့္ “ လက္ေထာက္ၫြန္မွဴး” အဆင့္ေနရာမ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္းျဖင့္“၂၀၁၅ ” အတြက္ႀကိဳတင္ အားျဖည့္လုိက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 

ထိုသုိ႔ “စစ္ဗိုလ္ ၆၁ ဦးအားေကာ္မရွင္၌ ခန္႔အပ္မႈအေပၚ”အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အတြင္းေရးမွဴး၊ စီအီးစီလူႀကီး၊ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက “ေကာ္မရွင္မွာ ကိုယ္ပုိင္ဝန္ထမ္းရရွိသြားတဲ့အတြက္ ႀကိဳဆုိေၾကာင္း”  ထို႔အျပင္ စစ္ဗိုလ္ေတြကို ယခု လိုခန္႔အပ္တာကို သူမသိေၾကာင္း၊ သမၼတနဲ႔ကာခ်ဳပ္တို႔သေဘာထားအေပၚမွာမူတည္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာၾကားသြားပါသည္။ 

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အတြင္းေရးမွဴး၊ စီအီးစီလူႀကီး၊ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္းသည္ “ဖေရာင္းသုတ္သည့္ ကိစၥ”အတြက္ ဒဏ္ေငြ အႆျပာက်ပ္တစ္ေထာင္ေပးေဆာင္ၿပီးေနာက္  “ေကာ္မရွင္” အား အေၾကာက္ႀကီးေၾကာက္သြားပံု ေပၚပါသည္။

တုိင္းသိျပည္သိအတုိက္အခံပါတီႀကီးတစ္ခု၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ႀကီးသည္ “စစ္ဗိုလ္ ၆၁ ဦးအား ေကာ္မရွင္၌ ခန္႔အပ္မႈ အေပၚ” ဤသုိ႔ အိေယာင္ဝါးမလုပ္သင့္ပါ။ မလုပ္ထုိက္ပါ။

ျပည္သူမ်ားအတြက္ဒီမိုကေရစီအေရးကို ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ တုိက္ပြဲဝင္ပါမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္လႈပ္ရွားေနသည့္ အတုိက္အခံ ပါတီႀကီး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေထာက္ထားလ်က္ ၄င္းတုိ႔ပါတီ၏ မူေပၚလစီမ်ား အေပၚ တာဝန္ခံမႈရွိရွိ ေျပာဆုိရမည္လည္းျဖစ္ပါသည္။

ဦးဉာဏ္ဝင္းသည္ ဒီမိုကေရစီကိုယံုၾကည္လိုလားသူတစ္ဦး၊ ဥပေဒပညာသည္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ထိုပညာျဖင့္ အသက္ေမြးရပ္တည္ ခဲ့သူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ အဆိုပါ “စစ္ဗိုလ္ ၆၁ ဦးအားေကာ္မရွင္၌ ခန္႔အပ္မႈအေပၚ” ႏုိင္ငံေရးအရ/ ဥပေဒေၾကာင္းအရ/ မိမိပါတီ၏ မူေပၚလစီရႈေဒါင့္အရ အျမင္၊သေဘာႏွင့္ရပ္တည္ခ်က္ကို တိတိက်က်ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ ပုိ၍ လုိအပ္ လွပါသည္။ ယခုေျပာဆုိခ်က္သည္ အတုိက္အခံပါတီတစ္ရပ္က ျပည္သူမ်ားအေပၚ တာဝန္ပ်က္ကြက္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

“၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ ျပင္ျပင္/မျပင္ျပင္၊ ဝင္ကို - ဝင္မယ္” ဟု ဝင့္ႂကြားမႈအျပည့္ျဖင့္ ေျပာသကဲ့သုိ႔ ဤေနရာတြင္ ဦးဉာဏ္ဝင္း အဘယ့္ေၾကာင့္မေျပာပါသနည္း။ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ေကာ္မရွင္၏ သမာသမတ္က်မႈဆုိသည္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေမးခြန္းထုတ္သင့္ပါ သည္။ 

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို ျပင္ဆင္သကဲ့သို႔၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒအစရွိေသာ မတရားသည့္တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုထိထိေရာက္ေရာက္ျပဳျပင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ထုိ႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဆင့္ဆင့္ကို အသစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိသုိ႔ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ လက္ရွိေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ (ဗိုလ္) ဦးတင္ေအး ကဲ့သုိ႔ တစ္ခ်ိန္က(နအဖ)ဝင္ ထိပ္သီးစစ္ဗိုလ္ေဟာင္း မ်ား၊ ႀကံ့ဖြံပါတီ၏ၾသဇာခံမ်ားလံုးဝမပါသင့္ပါ။ အထူးသျဖင့္ျပည္ေထာင္စုေကာ္မရွင္အဆင့္တြင္ ပို၍ပင္မပါဝင္ေစသင့္ပါ။

ထုိ႔ျပင္ ဦးေသာင္းၫြန္႔တုိ႔ကဲ့သို သစၥာခံအရုိးရင့္အေမႊးရွည္ဗ်ဴရုိကရက္ဥပေဒဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ရံုး မွ ဗ်ဴရုိကရက္ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ား/လက္ရွိတာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနသူမ်ားလည္း မပါဝင္ေစသင့္ပါ။  


ယခုအခါ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရသည္ “ႏုိင္ငံေရးစစ္ပုလိပ္”၊ “ႏုိင္ငံေရးကင္ေပတုိင္” ေကာ္မရွင္ထဲသုိ႔ စစ္ဗုိလ္ ၆၁ ဦး  အင္အားျဖည့္တင္းလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။