ရန္လင္းေအာင္ - အာ႐ုုဏ္ဦး

အ႐ုဏ္ဦး
ရန္လင္းေအာင္
ဇန္န၀ါရီ ၂၊ ၂၀၁၃အနည္ေတြ . . .
အမႈန္ေတြ . . .
ဘယ္ေလာက္မ်ား ငုပ္လွ်ိဳးေနၾကမလဲ ၊

အႏွစ္ေတြ ေတာင္ပံုရာပံု
နစ္ေနဆဲလား ၊

ထိုးဆင္းေနက် အရိပ္ေတြ
အထက္မွာစီးလို႔ ၊
မိုးလို႔ ၊

လိႈင္းၾကက္ခြပ္ေတြေပၚမွာ
စကားဦးသမ္းစ
အေရာင္ေလးေတြ . . .
အေရာင္ေျပးေတြ . . .

အေရာင္ေျပးေလးေတြ  …...