ညဏ္စမ္း - ၃

ညဏ္စမ္း - ၃
ဇန္န၀ါရီ ၆၊ ၂၀၁၄


  • စာအုုပ္အမည္ - Puzzle 3 ညဏ္စမ္း ၃
  • ေရးသူ - ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ာၤ)
  • ထုုတ္ေ၀သူ - ဦးလွတုုိး (ရန္ေအာင္စာေပ) ဆုုိင္အမွတ္ (H)၊ ၁၂လုုံးတန္း မွတ္တုုိင္အနီး၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္
  • ဖုုန္း - ၀၉ ၅၁၇၉ ၃၉ ၈၊ ၀၉ ၇၃၂၄၃၈၅၁
  • တန္ဖုုိး - ၁၅၀၀ က်ပ္
  • စာမ်က္ႏွာ - ၁၃၆
  • ပထမအၾကိမ္
  • ၂၀၁၃ ႏုုိ၀င္ဘာလ
  • အခန္း - ၅၂ ခန္း

စာအုုပ္ထဲတြင္ သခ်ာၤညဏ္စမ္းမ်ား ၅၂ ပုုဒ္ပါရွိကာ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္၊ ပညာဗဟုုသုုတမ်ားစသည္ျဖင့္ အပုုဒ္တုုိင္းတြင္ စဥ္းစားပုုံ စဥ္း စားနည္းမ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ားေပးထားသည္ကုုိေတြ႕ရသည္။ အဆင့္အေနနွင့္ေတာ့ ၈ တန္းသာရွိသည္ဟုုဆုုိထားေသာ္လည္း ကိုုးတန္းဆယ္ တန္းအဆင့္ရွိ သခ်ာၤသေဘာတရားမ်ားပါလွ်င္ေတာ့ ထည့္သြင္းရွင္းထားသည္ဟုု ဆုုိထားသည္။

ထုုိ႕ျပင္ရုုပ္ပုုံမ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္းထားတာေၾကာင့္ ဗဟုုသုုတမ်ားစြာရပါသည္။ ဥပမာ ျမန္မာ့သမုုိင္းႏွင့္သခ်ာၤဟူေသာအပုုဒ္တြင္ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ ေရးသားေသာ မင္းတပ္မင္းသမီးၾကီးအေၾကာင္းကုုိ ဓါတ္ပုုံနွင့္တကြေဖာ္ျပကာ x,y,z ဟူေသာကိန္းဂဏာန္းမ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ပါေတာ္မူေန႕ျဖင့္ မင္းတပ္မင္းသမီးကြယ္လြန္ေသာႏွစ္၊ သီေပါမင္းနန္းတက္သည့္ေန႕၊မင္းတပ္မင္းသမီးေမြးေန႕စသည္ျဖင့္ ဘယ္လုုိတြက္ခ်က္ ရပုုံကုုိေရးသားရွင္းျပထားပါသည္။ ထုုိ႕အတူမင္းသားၾကီး ေရႊမန္းတင္ေမာင္ပုုံနွင့္မင္းသမီးေအာင္သန္းတင္ အေမးအေျဖပုုံစံကုုိေတြ႕ရရာ စိတ္ ၀င္စားဖြယ္စဥ္းစားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကာတြန္းေမာင္ရစ္က စာေမးပဲြေအာင္သူနဲ႔ က်သူဟူေသာပုုစၦာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္းက ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းသခ်ာၤသေဘာတရားပုုစာတြင္လည္းေကာင္း သူတုုိ႕ေရးဆဲြေသာကာတြန္းပုုံမ်ားျဖင့္ တင္ျပထားတာမ်ားလည္းပါရွိပါသည္။

ၿဂိဳလ္နကၡတာရာမ်ား ပုုစၦာမ်ား၊ ယူနစ္မ်ား၊ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္မွဗဟုုသုုတမ်ားစြာအျပင္ သခ်ာၤနဲ႕ပတ္သက္သမွ်မ်ားကုုိ စိတ္၀င္စား ဖြယ္ ေမး ခြန္းအေျဖမ်ား စုုံစြာ ေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သခ်ာၤတြက္ရင္းကစား၊ ကစားရင္းသခ်ာၤတြက္ကာ စိတ္ကူူးမ်ားထက္မ်က္ေစဖုုိ႕ သခ်ာၤညဏ္စမ္းမ်ားျဖင့္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကတာေပါ့။