တြင္းမ်ား ... ေျမြမ်ား (Saung Luu)

တြင္းမ်ား ... ေျမြမ်ား
ေဆာင္းလူ ။ ဇန္န၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၄

+++++

တြင္းမ်ား ...
ေျမြမ်ား ...
တြန္႔လိမ္ေကြးေကာက္ေသာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ...။

တြင္းမ်ား 
ေျမြမ်ား
တြင္း၀င္မေျဖာင့္ျခင္းေသာ သီအုုိရီမ်ားအရ ...။ 

တြင္းမ်ား 
ေျမြမ်ား ...
စိတ္သီအုုိရီ ...အေရခြံလဲေသာေန႔မ်ားႏွင့္ ...။

တြင္းမ်ား 
ေျမြမ်ား ...
အဆိပ္မဲ့ျခင္း .. ရစ္ေခြျခင္းမ်ားႏွင့္ ...။

ျပန္ရခက္တဲ့ ေျမြေတြ
ႏွပ္ေၾကာင္းတေလ်ာက္မွာ
ေလ်ာကနဲ ..ေလ်ာကနဲ ...
ဘ၀ ဒုုိင္ယာဖရမ္ကုုိယ္စီဆြဲ ျခစ္ေၾကာင္းအထပ္ထပ္နဲ႔ ... 
သီအုုိရီကုုိ ခုုတုုံးလုုပ္ ... သားေလ်ာက်တဲ့ေန႔က်မွပဲ ...

အဲ့ဒီေျမြေတြပဲေပါ့ ...
လွ်ာ ျပဴတစ္ ျပဴတစ္နဲ႔
တြင္း၀မွာ အစုုလုုိက္ အျပဳံလုုိက္ ...
ပိတ္မိေနလုုိက္ၾကပုုံမ်ား ...။

တြင္းမ်ား ... ေျမြမ်ား
ေဆာင္းလူ
ဇန္န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၄
+++++

တြင္းမ်ား ...
ေျမြမ်ား ...
တြန္႔လိမ္ေကြးေကာက္ေသာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ...။

တြင္းမ်ား 
ေျမြမ်ား
တြင္း၀င္မေျဖာင့္ျခင္းေသာ သီအုုိရီမ်ားအရ ...။ 

တြင္းမ်ား 
ေျမြမ်ား ...
စိတ္သီအုုိရီ ...အေရခြံလဲေသာေန႔မ်ားႏွင့္ ...။

တြင္းမ်ား 
ေျမြမ်ား ...
အဆိပ္မဲ့ျခင္း .. ရစ္ေခြျခင္းမ်ားႏွင့္ ...။

ျပန္ရခက္တဲ့ ေျမြေတြ
ႏွပ္ေၾကာင္းတေလ်ာက္မွာ
ေလ်ာကနဲ ..ေလ်ာကနဲ ...
ဘ၀ ဒုုိင္ယာဖရမ္ကုုိယ္စီဆြဲ ျခစ္ေၾကာင္းအထပ္ထပ္နဲ႔ ... 
သီအုုိရီကုုိ ခုုတုုံးလုုပ္ ... သားေလ်ာက်တဲ့ေန႔က်မွပဲ ...

အဲ့ဒီေျမြေတြပဲေပါ့ ...
လွ်ာ ျပဴတစ္ ျပဴတစ္နဲ႔
တြင္း၀မွာ အစုုလုုိက္ အျပဳံလုုိက္ ...
ပိတ္မိေနလုုိက္ၾကပုုံမ်ား ...။