ကာတြန္း ဆလုုိင္းစြမ္းပီ - တလုုံးၿပီး ... တလုုံး


တလုုံးၿပီး ..တလုုံး
ကာတြန္း - ဆလုုိင္းစြမ္းပီ
ဇန္န၀ါရီ ၃၊ ၂၀၁၄