သန္း၀င္းလႈိင္ - သမုုိင္းတေကြ႔မွ သခင္တင္ျမ - အပုုိင္း (၄)

သမိုင္းတေကြ႔မွ သခင္တင္ျမ - အပိုင္း (၄)
သန္းဝင္းလိႈင္
မတ္လ ၁၊ ၂၀၁၄

သို႔ရာတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္႐ွားမႈအတြင္း အမွားအယြင္းနည္း၍ မွန္ကန္စြာ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားကိုကားမေတြ႔။အမွားမ်ားကိုသာ ထပ္ခါတလဲ က်ဴးလြန္ ခဲ့ၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုသာ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရ၏။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွစ္ျခမ္းကြဲစဥ္က ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ သခင္စိုးသည္သာ အမွန္ကန္ဆုံး ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္သူဟုသာ ယုံၾကည္ခ်က္ျဖင့္ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့၏။

ဤသို႔ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနရင္း သခင္စိုး၏ ျပင္းထန္ေသာ လက္ဝဲဂိုဏ္းဂဏ သေဘာထားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ သခင္စိုးႏွင့္ သေဘာကြဲလြဲခဲ့သျဖင့္ မၾကာခဏ အျပစ္ေပးခံခဲ့ရ၏။ သခင္စိုး၏ လက္ဝဲဂိုဏ္းဂဏ ဝါဒကိုလည္း မတိုက္ႏိုင္၊ လက္လည္း မခံႏိုင္ေတာ့သည့္ အဆုံး၌ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့၏။ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ေနစဥ္အတြင္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ လႈပ္႐ွားမႈအေပၚတြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္သည္ အနည္းငယ္ သံသယဝင္ခဲ့ေလသည္။ 

မိမိကိုယ္တိုင္ပါဝင္က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အမွားအယြင္းမ်ားေၾကာင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လႈပ္႐ွားမႈသည္ ေ႐ွ႕အဖို႔ မွန္ကန္စြာ လႈပ္႐ွားခ်ီတက္သြားႏိုင္ပါဦးမည္လား ဟူေသာ သံသယပင္ ျဖစ္ေလသည္။

သို႔ရာတြင္ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီက မွန္ကန္စြာ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မ႐ွိဟု ယူဆ၍ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ေစကာမူ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္စုသည္ အမွားအယြင္းမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ျပင္ဆင္သြားႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ လႈပ္႐ွားမႈကို တိုးတက္ႀကီးထြားလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္း သြားႏိုင္လိမ့္မည္ ဟူေသာ ယုံၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႔ ေအာက္ေျခ သာမန္ပါတီဝင္အျဖစ္မွ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ေလသည္။ 

ေခ်ာင္းကိုပစ္လို႔ ျမစ္ကို႐ွာ၊ ေရသာမ်ား၍ ငါးမေတြ႔ ဆိုသကဲ့သို႔ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ လႈပ္႐ွားမႈတြင္ အမွားအယြင္းနည္းစြာျဖင့္ မွန္ကန္စြာ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းကိုကား ႐ွာ၍မေတြ႔ေတာ့။

ဤသို႔ျဖင့္ ယခုအခါတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ထိပ္ဆုံး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚတြင္လည္း ယုုံၾကည္မႈမ႐ွိေတာ့၊ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ေခါင္းမေဆာင္ႏိုင္၊ မယုံၾကည္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေနရာတြင္လည္း အစားထိုးရန္ ႐ွာမရေတာ့သည္၏ အဆုံးတြင္ကား ကၽြန္ေတာ္သည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္လုပ္ငန္း တစ္ခုလုံးအေပၚ စိတ္ကုန္ခန္း၍ လာျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

● အမွားမ်ား၏ သမုိင္း
ဗမာျပည္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္႐ွားမႈ စတင္လာၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပၚေပါက္လာသည္မွာ ၂၂ ႏွစ္ ႐ွိခဲ့ၿပီ။ ဤ ၂၂ ႏွစ္တိုင္ ၾကာ႐ွည္ခဲ့ေသာ ကာလအတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ မိမိခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဝါဒႏွင့္ လမ္းစဥ္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းမ်ားကိုျပန္လည္ သုံးသပ္ၾကည့္ပါကအေကာင္းအဆိုး၊အမွားအမွန္ ေရာျပြန္း၍ေနသည္ကို ေယဘု ယ်အားျဖင့္ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း အတိအက် ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက လမ္းစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မွာနည္းပါးျပီး မွားယြင္းစြာခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနသည္က အမ်ားအျပား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေပမည္။
ကၽြန္ေတာ္သည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏သမိုင္းေရးသားျပဳစုရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ကြန္္ျမဴ နစ္ပါတီ၏ အေတြ႔အႀကဳံ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကို ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ေရးသား၍ ပါတီသို႔ တင္ျပခဲ့ဖူးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ အေတြ႔အႀကဳံအရေရးသားတင္ျပခဲ့ရေသာကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏သမိုင္းဆုိင္္ရာ အခ်က္အလက္ မ်ားတြင္ ပါတီသည္ မွန္ကန္ေသာ လမ္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္က နည္းပါးၿပီး မွားယြင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားက မ်ားျပားေနသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရေလသည္။

ပါတီ၏ သမိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးသူျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္သည္ပင္ မိမိ ေရးသားခဲ့သည္ကို ၾကည့္ရင္း “တို႔ပါတီကေတာ့ ေျခလွမ္းတိုင္းကို မွားေနသေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီ။ အမွန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈက နည္းၿပီး၊ အမွားႏွင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြက မ်ားေနပါကလား” ဟုပင္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေပါလစ္ဗ်ဴ႐ို လူႀကီးမ်ားကလည္း “ခင္ဗ်ား ေရးသားခ်က္ေတြက ပါတီရဲ႕ မွန္ကန္မႈ ေအာင္ျမင္မႈေတြထက္ မွားယြင္းမႈႏွင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြကိုသာ  မွတ္တမ္းတင္ထားသလို ျဖစ္ေနပါလား” ဟု ေမးခဲ့ၾကပါသည္။ 

ပါတီက အမွားေတြ အမ်ားအျပား လုပ္ခဲ့ရင္ ပါတီရဲ႕ သမုိင္းမွတ္တမ္းမွာ အမွားေတြက မ်ားေနတာ ေတြ႔ရမွာပဲ ဟုသာ ကၽြန္ေတာ္ အေျဖေပးခဲ့ရသည္။

ယခုအခါတြင္ကား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ သမိုင္းမွတ္တမ္းတြင္ ထပ္ျဖည့္ေရးသားရင္း မွားယြင္းေသာ လမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေျခလွမ္းမ်ား ၊ လုပ္ငန္းမ်ားအား ပို၍သာ မ်ားလာခဲ့ေပၿပီ။

ပါတီ၏ သမိုင္းတေလွ်ာက္ လမ္းစဥ္ဆိုင္ရာ ႀကီးမားေသာ မွားယြင္းခ်က္မ်ားကား -
၁။ ၄၅ ႏွစ္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး အၿပီးတြင္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမားႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးဝါဒ ျဖစ္ေသာ ဘေရာက္ဒါ ဝါဒအမွား။

၂။ ၄၆ ႏွစ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ႏွစ္ျခမ္းကြဲေစခဲ့ၿပီး ယခုထက္တုိင္ ျပန္လည္မညီမညြတ္ႏိုင္ေသာ ဂိုဏ္းဂဏ ဝါဒအမွား။

၃။ ၄၈ ခုႏွစ္ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ရ႐ွိခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရးအေပၚတြင္ အတုအေယာင္ လြတ္လပ္ေရးမွ်သာဟု အကဲျဖတ္ခဲ့ေသာ အမွား။

၄။ ၄၉ ခုႏွစ္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေသာ လူမ်ိဳးေရး အဓိက႐ုဏ္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ဓန႐ွင္ လူမ်ိဳးႀကီး ဝါဒအမွား။

၅။ ၄၈ ခုႏွစ္ျပည္တြင္းစစ္စတင္စဥ္ကပင္္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးကိုၾကိဳးပမ္းရမည့္အစား အျပဳတ္တိုက္ ေရးကို ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ အမွား။

၆။ ၄၉ ခုႏွစ္ အကုန္သိမ္း အကုန္ေဝခဲ့ေသာ လက္ဝဲက်ခဲ့သည့္ ေျမယာေဝျခမ္းေရး အမွား။

၇။ ၄၉-၅ဝ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္၊ အလံနီတို႔ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းလက္နက္ကိုင္ တိုက္ခဲ့ေသာ လက္ဝဲဂိုဏ္းဂဏ ဝါဒအမွား။

၈။ ၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ တပ္ေပါင္းစုပ်က္၊ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ မိမိအင္အား က်ဆင္းေနဆဲမွာပင္ ၂ ႏွစ္အတြင္း စစ္အႏိုင္တိုက္ေရးဟူေသာ စစ္ေရး တ႐ူးထိုး ဝါဒ အမွား။
၉။ ၅၁-၅၃ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရ လမ္းစဥ္အမွား စသည္တို႔ ျဖစ္ေလသည္။

၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္အထိ ၂ ႏွစ္ အတြင္းမွာကား သုံးပါတီညီညြတ္ေရး ပ်က္ျပားသြားၿပီး သုံးပါတီ လမ္းစဥ္လည္း မဟုတ္၊ မိမိပါတီ၏ လမ္းစဥ္လည္း သီးျခားမခ်မွတ္ႏိုင္ဘဲ၊ ပါတီတြင္း အယူအဆမ်ား ႐ႈပ္ေထြး၍ ေယာင္ဝါးဝါး ျဖစ္ေနေသာ ကာလပင္ ျဖစ္ေပသည္။

အထက္တြင္ ေရးခဲ့ေသာပါတီ သမိုင္းတေလွ်ာက္ မွားယြင္းခဲ့သည့္ လမ္းစဥ္ဆိုင္ရာ အမွားမ်ားမွာ ေသးငယ္ေသာ အမွားမ်ား မဟုတ္ေပ။

ဤအမွားမ်ားေျခလွမ္းမ်ားကို က်ဴးလြန္မွားယြင္းမိတိုင္း မိမိ၏အင္အားမ်ားက်ဆင္း ယုတ္ေလ်ာ့ ခဲ့ရသည္။ မိမိႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ဆုံး႐ႈံးနစ္နာ ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ပါတီသည္ လူထုႏွင့္ ပို၍ပို၍ ကင္းကြာခဲ့ရသည္။ ပါတီသည္လည္း တိုက္ပြဲအတြင္း ပိုမိုတိုးတက္ ခိုင္မာမလာဘဲ အမွားအယြင္းမ်ား၏ ဒဏ္ေၾကာင့္ အယူအဆမ်ား ႐ႈပ္ေထြးေစကာ ေပ်ာ့ညံ့ပ်က္ျပား လာရသည္။

ဤအမွားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရေသာ ပါတီအင္အားမ်ား ဒလေဟာ ၿပိဳဆင္းလာျခင္းႏွင့္ ပါတီတြင္ အယူအဆမ်ား ႐ႈပ္ေထြးလာျခင္းေၾကာင့္ပင္ ၅၄- ၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ေအာက္ေျခပါတီဝင္ထုမွာ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚ အယုံအၾကည္ မ႐ွိ ျဖစ္လာေလသည္။

“ေက်ာက္ခဲကို ႏို႔ညစ္၍ ရလွ်င္သာရမည္၊ လက္႐ွိဗဟိုေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္မႈကား အမွန္ကို ႐ွာေဖြေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေတာ့” ဟု ေအာက္ေျခက တင္ျပလာၾက၏။ “ဗဟိုေကာ္မတီ ႏုတ္ထြက္ေပးရမည္၊ ပါတီ ဥကၠဌ သခင္သန္းထြန္း၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ေျပာင္းလဲေပးရ မည္” ဟူ၍ ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ 

ဤသို႔ ပါတီေအာက္ေျခတရပ္လုံးက ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚတြင္ မေက်မနပ္ အုံၾကြေတာင္းဆို လာၾကေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗဟိုေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားမွာ မေနသာေတာ့။ မိမိ၏ ဥာဏ္စြမ္းဥဏ္စ ႐ွိသမွ်ကို ထုတ္၍ ရက္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္တိုင္တုိင္ အစည္းအေဝးထိုင္ကာ (ကမၻာေပၚ႐ွိ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သမိုင္းတြင္ လမ္းစဥ္တရပ္ ခ်မွတ္ရန္ ရက္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္ ဟူေသာ အျဖစ္အပ်က္ကား ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွလြဲ၍ ႐ွိလိမ့္မည္ မထင္ေပ) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး လမ္းစဥ္ကို ႐ွာေဖြဆုံးျဖတ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေလသည္။

● ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးလမ္းစဥ္ႏွင့္ ေျခလွမ္းအမွားမ်ား အေျခအေန
၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ခ်မွတ္ခဲ့စဥ္က ပါတီတြင္း အေျခအေနမွာ ဤသို႔ ျဖစ္၏။

ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ားက တျပည္လုံး အႏွ႔ံအျပားတြင္ ပိုမို၍ ျပင္းထန္စြာ ထိုးႏွက္လာသျဖင့္ ပါတီလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားတြင္ စစ္ေရးအရ ထိခိုက္က်ဆုံးမႈမ်ား မ်ားျပားေနၿပီး လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအတြင္း ပါတီ၏ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္မႈကို အယုံအၾကည္ ကင္းမဲ့လ်က္ ႐ွိသည္။

၁၉၅၃-၅၄ ခုႏွစ္မ်ားက သုံးပါတီညီညြတ္ေရးျဖင့္ က်ဆင္းေနေသာအေျခအေနကို ထိန္းသိမ္း တားဆီးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ၅၄ ခုႏွစ္ တြင္ သုံးပါတီ ညီညြတ္ေရးမွာ လုံး၀ပ်က္ျပားလာသျဖင့္ ပါတီႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအတြင္း သုံးပါတီညီညြတ္ေရးကို စိတ္ပ်က္လာျခင္း၊ သုံးပါတီက စုေပါင္းခ်မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရး လမ္းစဥ္ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းကာ ပါတီ၏ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္လည္း မ႐ွိသျဖင့္ ပါတီတြင္ ထိပ္ပိုင္းမွ ေအာက္ေျခအထိ အယူအဆမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ူပ္ေထြးေနျခင္း၊ ပါတီတြင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း၊ စည္း႐ုံးေရး အက်ပ္အတည္း ၊ စစ္ေရး အက်ပ္အတည္း၊ ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္း စသည္တို႔သည္ စုၿပဳံေပၚေပါက္ေနေပသည္။

ေတာေတာင္ေဒသ႐ွိ ျပည္သူလူထုမွာလည္း စစ္တပ္၏ ထိုးစစ္မ်ားက ေတာေတာင္ေဒသမ်ားအထိ ထိုးေဖာက္ေရာက္႐ွိလာသျဖင့္ ေနထိုင္စားေသာက္မႈမ်ား မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ လက္႐ွိ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္စဲလိုေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ား အျပင္းအထန္ ေပၚေပါက္ေနေပသည္။

အက်ပ္အတည္း မ်ိဳးစုံကို ရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ က်ဆင္းဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားမွာ တားဆီးမရေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ ပါတီႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ေအာက္ေျခတပ္သားမ်ားသည္ ဤအက်ပ္အတည္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္လိုေသာ ဆႏၵႀကီးမားစြာ ေပၚေပါက္ေနေလသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနကို ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ မတြက္ဆမိသျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ကို ၅၅ ခုႏွစ္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

● လမ္းစဥ္၏ ဦးတည္ခ်က္
ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး ၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္၏ သေဘာထားမ်ားမွာ -

ယခင္က က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အမွားမ်ားေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ ခုခံေရးတိုက္ပြဲသည္ က်ဆင္းလ်က္ ႐ွိသည္။ ပါတီသည္ လူထု ႏွင့္ကင္း ကြာေနသည္။ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲတစ္မ်ိဳးတည္း ဆင္ႏႊဲျခင္းျဖင့္ က်ဆင္းေနမႈကို မရပ္တန္႔ႏိုင္၊ လူထုေထာက္ခံမႈ ရ႐ွိမည္မဟုတ္။

၄၈ ခုႏွစ္က ရ႐ွိခဲ့ေသာလြတ္လပ္ေရးသည္အတုအေယာင္မဟုတ္။ တစုံတခုေသာ အတိုင္းအတာအထိ လြတ္လပ္ေသာ လြတ္လပ္ေရး ျဖစ္သည္။

ဖဆပလ အစိုးရသည္ဒီမိုကေရစီ ကင္းခဲ့ေသာခ်န္ေက႐ွိတ္ အစိုးရမ်ိဳးမဟုတ္။ ဒီမိုကေရစီ အေတာ္အသင့္ ႐ွိေသာ အစိုးရျဖစ္သည္။ လက္႐ွိအစိုးရမွာ လူထုေထာက္ခံမႈ ရ႐ွိေနသည္။

ျပည္သူလူထုသည္ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲလိုေသာ ဆႏၵမ်ား ႀကီးမားစြာ ေပၚေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီသည္ လူထုေထာက္ခံမႈရ႐ွိေစရန္လူထုႏွင့္ ျပည္လည္အဆက္အသြယ္ ရ႐ွိေစရန္ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား စည္း႐ုံးရမည္။
လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲႏွင့္ဥပေဒတြင္းလူထုတိုက္ပြဲကို တၿပိဳင္တည္းဆင္ႏႊဲရင္း မိမိအင္အားကို ႀကီးထြားေစရမည္။ ႀကီးထြားလာေသာ မိမိအင္အားျဖင့္ အစိုးရအား အက်ပ္ကိုင္၍ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးကို လိုက္ေလ်ာ လာေစရမည္။

လက္႐ွိအေျခအေနတြင္လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲျဖင့္ တႀကိဳးတည္းဆင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ ေရး အလားအလာ ႏွစ္ရပ္႐ွိေနသည္။ ဤသို႔ အလားအလာ ႏွစ္ရပ္႐ွိေစကာမူ ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈက ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းရမည္မွာ ဥပေဒတြင္း ဝင္ေရးျဖစ္သည္။


ဖဆပလ အစိုးရက ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲရန္ ေခါင္းမာစြာ ျငင္းဆိုေနပါက လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲကို တႀကိဳးတည္း ဆင္သြားရန္ ျဖစ္သည္။

အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီး႐ွား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားသည္ ဥပေဒတြင္းတြင္ မွန္ကန္စြာ တိုးတက္ႀကီးထြားေနျခင္းကို သင္ခန္းစာ ယူရမည္။

ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔အတြက္ ဖဆပလ အစိုးရထံသို႔ အခ်က္ ၃ ခ်က္ကို တင္ျပေတာင္းဆိုရမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ -
၁။ၾကားေနေရး မူ-၅ ခ်က္ကို အတိအက် လိုက္နာရန္၊ ေစာင့္ထိန္းရန္။

၂။ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားေပး၍ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္။(လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာ ခြင့္)။

၃။မတရားသင္း ေၾကညာထားျခင္းကို ႐ုပ္သိမ္း၍ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔မ်ားအား တရားဝင္ တည္႐ွိခြင့္ေပးရန္။

ဤအခ်က္ (၃) ခ်က္ ရ႐ွိေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ေနေသာ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား မ်က္ႏွာစုံညီ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးရန္။

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး၍ အခ်က္ ၃ ခ်က္ ရ႐ွိပါက လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လက္နက္ကိုစြန္႔၍ ဥပေဒတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ကာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ေလသည္။

ဤလမ္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ပါတီသည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို မျဖစ္မေန လုပ္သြားရမည္ ဟု လမ္းစဥ္က ရည္ညႊန္းထား၏။
(က)ပါတီတြင္းပ်က္ျပားခဲ့ေသာ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈကို ထူေထာင္ရမည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကြဲျပားေနျခင္းကိုရပ္စဲ၍အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ျပန္လည္ညီညြတ္ရမည္။ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ ႐ွားမႈတြင္ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈ တစ္ခုတည္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ တစ္ပါတီတည္း မ႐ွိပါက ေအာင္ျမင္မႈမ်ား မရ႐ွိႏိုင္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သံုးပါတီ ညီညြတ္ေရး ရ႐ွိေအာင္ လုပ္ရမည္။

ပ်က္ျပားခ်ည့္နဲ႔ေနေသာ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုျပန္လည္စည္း႐ုံးရမည္။ပါတီတြင္း စည္းလုံးညီ ညြတ္ေရး၊ စည္းကမ္းေသဝပ္မႈတို႔ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ရမည္။ ပါတီအား မာ့က္စ္လီနင္ ဝါဒအရ ျပန္လည္ပုံသစ္ေလာင္းရမည္။ အယူဝါဒေရးရာတြင္ ခိုင္မာေစရမည္။ 

(ခ) အလုပ္သမားလူတန္းစားႏွင့္ လယ္သမားလူတန္းစားတို႔၏ ညီညြတ္မႈကို အေျခခံ၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ တပ္ေပါင္းစုကို တည္ေဆာက္ရမည္။ ဥပေဒတြင္း လူထုလႈပ္႐ွားမႈ ေဖာ္ထုတ္ရမည္။

(ဂ)လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအသိ ျမင့္မားေစရမည္။ တိုက္ခိုက္ေရး စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ စြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးရမည္။တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ မိမိအတြက္ အဆုံးအ႐ူံးမ႐ွိ၊အျမတ္ထြက္မည့္ အပိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ကိုသာ တိုက္ရမည္။

(ဃ)လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲကို ထိေရာက္စြာ ဆင္ႏႊဲရန္အတြက္ လယ္သမားလူထု၏ ေထာက္ခံမႈ ရ႐ွိရန္ လယ္သမားလူထုအတြက္ ေျမယာျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရမည္။

ဤသည္တို႔မွာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္၏ သေဘာထားအက်ဥ္းႏွင့္ ထိုလမ္းစဥ္က ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ရည္ညႊန္းထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အတိုခ်ဳပ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

၅၅ ခုႏွစ္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဤျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္၏ သေဘာထား အက်ဥ္းႏွင့္ ထိုလမ္းစဥ္က ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ရည္ညႊန္းထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အတိုခ်ဳပ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

၅၅ ခုႏွစ္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဤျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္သည္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡအမ်ိဳးစုံကို ႀကဳံေတြ႔ခံစားခဲ့ရ၊ ခံစားေနရဆဲ ျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထုႀကီး တရပ္လုံး၏ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲလိုေသာ ဆႏၵကို ေဖာ္ျပထားျခင္းႏွင့္ ပါတီတြင္း လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားအတြင္း က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အမွားအမ်ိဳးစုံေၾကာင့္ အက်ပ္အတည္းေပါင္းစုံ ဆိုက္ကာ ဤအက်ပ္အတည္းမ်ားမွ ထြက္ရာလမ္းကို လိုလားေနၾကေသာ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ တပ္သားမ်ား၏ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲကို ရပ္စဲၿပီး ဥေပဒတြင္း ၀င္ေရာက္လိုေသာဆႏၵကို ကိုယ္စားျပဳထားသျဖင့္ ဤလမ္းစဥ္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မွန္ကန္ေလသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး လမ္းစဥ္အရ ငါတို႔ မေျဖ႐ွင္းႏိုင္ဘဲ ႀကဳံေတြ႔ေနရေသာ အက်ပ္အတည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လြတ္ေျမာက္ေတာ့မည္၊ ဥပေဒတြင္းသို႔ ေရာက္႐ွိေတာ့မည္ ဟူေသာ ထင္ျမင္မႈမ်ားေပၚလာေစ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤလမ္းစဥ္အား ေအာက္ေျခသို႔ ခ်ျပ႐ွင္းလင္းရာတြင္ အလယ္အလတ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အခ်ိဳ႕က လက္ဝဲအျမင္မ်ားျဖင့္ ခုခံမႈ၊ လက္မခံမႈမ်ား အေတာ္အတန္ ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္ေျခရဲေဘာ္ အမ်ားစုႀကီးမွာ အလြယ္တကူပင္ လက္ခံခဲ့ၾကေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လြန္ခဲ့ေသာ အမွားမ်ားႏွင့္ ဆုံး႐ူံးမႈမ်ားေၾကာင့္ က်ဆင္းခဲ့ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ အနည္းငယ္ ျပန္လည္ရ႐ွိလာခဲ့၏။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)