ကဗ်ာဆရာႀကီး တင္မုုိး - ပလႅင္ေပၚကဆင္း

ပလႅင္ေပၚကဆင္း
ကဗ်ာဆရာႀကီး တင္မုုိး
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၄ေဟ့ ..ေခတ္သူခုုိး ဒျမဆုုိတဲ့ 
စစ္အစုုိးရ ....
လက္နက္ခ်ေဟ့ .. မင္းလက္နက္ခ်။
တုုိ႔မွာက ခ်စရာလက္နက္ဆုုိလုုိ႔
အပ္တုုိတခ်ာင္းမွ်မရွိ
ေနသိလသိ ကမာၻသိ။

မင္းက လက္နက္ခဲယမ္းေတြနဲ႔
အျမဲတမ္း ပြဲၾကမ္းေနတဲ့ေကာင္။
မင္းယုုံစားတဲ့ အင္အားက
လံွဓား လက္နက္
ရက္စက္မႈအေပါင္း သရဖူးေဆာင္းေနတဲ့
အင္အား။
တုုိ႔လက္နက္က အမွန္တရား
လူထုုရဲ႕ခြန္အား။
တုုိ႔ယုုံစားတာ ေမတၱာအထုုနဲ႔
လြတ္လပ္မႈ။
ကမာၻ႕တရားခြင္မွာ မင္းနဲ႔ၿပိဳင္ၿပီး တင္ရဲတယ္
ပလႅင္ေပၚက ဆင္းစမ္းေဟ့ ...။

၄၊ ၆၊ ၂၀၁၃
ဗုုဒၵဟူး နံနက္ခင္း