ပူးတြဲအာမခံခ်က္၊ ေရႊမူဝါဒ ႏွင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး


ပူးတြဲအာမခံခ်က္၊ ေရႊမူဝါဒ ႏွင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး
တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖဝါရီ ၁၁ ရက္)


အမ်ားေမွ်ာ္လင့္္စိတ္ဝင္စားေနခဲ့ၾကသည့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ ၈၈ ၿငိမ္းပြင့္မ်ား၏ “ ပူးတြဲသေဘာထားေၾကညာခ်က္” ထြက္လာခဲ့ၿပီ။

“ပူးတြဲသေဘာထားေၾကညာခ်က္”ကို ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ ၈၈ ၿငိမ္းပြင့္ေတြက “လမ္းမေပၚထြက္ၿပီး ဆႏၵျပပြဲေတြ မလုပ္ပါဘူး၊ လမ္းေပၚဆႏၵျပပြဲ မေပၚေပါက္ေအာင္လည္း အတူတကြထိန္းသိမ္းသြားၾကမည္ဆုိတဲ့ ပူးတြဲအာမခံခ်က္ကို သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရထံ အခုိင္အမာ အာမခံေၾကာင္း တစ္ဖက္သတ္ သတင္းစကား ပါးတဲ့သေဘာျဖစ္တယ္” လို႔ သေဘာေပါက္နား လည္မိပါသည္။ “ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း”  ႀကိဳတင္ၿပီး (ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ CSO) ပူးတြဲ အာမဘေႏၱခံေနျခင္းဟု လည္းျမင္ ပါသည္။
ဤသုိ႔ တစ္ဖက္သတ္လုိက္ေလ်ာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျပလုိက္လွ်င္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ကို ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာ ျပင္ဆင္ႏုိင္မည့္ အလားအလာသည္ ေနလိုလလို ေပၚထြက္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ယူဆထားပံုေပၚပါသည္။ သုိ႔ပါ၍ ဤမွ်အစြမ္းကုန္ လုိက္ေလ်ာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျပေနျခင္းျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

အရွိကိုအရွိတုိင္းျမင္တယ္ဆုိၿပီး “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ေဘာင္ထဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ဝင္ေရာက္သြားျခင္း သည္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အုပ္စုအတြက္ ႀကီးမားသည့္ရလဒ္ႀကီးတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ “က်မ္းက်ိန္ေရး” ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီႏွင့္ စစ္တပ္ထဲတြင္ စုိးရိမ္မႈဒီဂရီခဏတာမွ်ျမွင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္း “လက္ပံေတာင္းအေရးအခင္း” တြင္ ထင္ထားသည္ထက္ ပိုမို အျမတ္ထြက္ခဲ့သျဖင့္တြက္ေခ်ကုိက္ပါသည္။ အသံုးခ်ခံမည့္သူႏွင့္အသံုးခ်ခ်င္သူတုိ႔ အခ်ိတ္အဆက္မိေနပါသည္။
 ဆံုးရႈံးျခင္းကိုရင္ဝယ္ပုိက္ရသူမ်ားမွာ လက္ပံေတာင္းေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚထားရွိခဲ့ၾကသည့္ သူတုိ႔၏ယံုၾကည္ေလးစားအားကိုးမႈပင္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးအျမတ္တနင့္တပိုးကို ပူးတြဲရရွိသြားၾကသူမ်ားမွာ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ၊ ဦးပုိင္ႏွင့္ ဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီတို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။

  ယခုလည္း ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို ခၽြင္းခ်က္ျပဳ၍  ျပင္ေပးၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတ သုိ႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတ ေနရာ ေပးလိုက္လွ်င္ ရရွိလာႏုိင္မည့္ အက်ိဳးႏွင့္အျမတ္ကို ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီႏွင့္ စစ္တပ္က စနစ္တက်တြက္ခ်က္ၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အစားထုိးမည့္ စာသားပင္အသင့္ရွိေနပံုေပၚပါသည္။၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကလည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ဗိုလ္ေရႊမန္းဆင္ထားသည့္အကြက္တုိင္း ေရြ႕ေနသျဖင့္ စိတ္ပူစရာသိပ္မရွိလွ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆုိသည္မွာ ႀကံဖြံ႔ပါတီ၏ လက္ခုပ္ထဲကေရျဖစ္သည္။

 “၁၀၉ ဦးပူးေပါင္းေကာ္မတီ” သည္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) အပါအဝင္ မျပင္ဆင္လိုသည့္ ပုဒ္မ ၇ ခုကို ေဖာ္ျပ၍ ပြဲဦးထြက္ေအာင္ပြဲကို ပီ ျပင္ပုိင္ႏုိင္စြာကျပအသံုးေတာ္ခံခဲ့ၿပီ။ထုိ႔အျပင္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေကာ္မတီ “၃၁ဦး ေကာ္မတီ” သုိ႔ တာဝန္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီ။ “၃၁ ဦးေကာ္မတီ” ဆိုသည္မွာလည္း “၁၀၉ ဦးပူးေပါင္းေကာ္မတီ”ကဲ့သုိ႔ပင္ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ၊ ဦးျမညိမ္း၊ ဦးေအးေမာက္တုိ႔သာ စိတ္ႀကိဳက္ခ်ယ္လွယ္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဗိုလ္ေရႊမန္း တစ္လက္ကိုင္ေကာ္မတီသာျဖစ္သည္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို လႊတ္ေတာ္တြင္းနည္းတစ္ခုတည္းျဖင့္သာ ျပင္ဆင္မည္ဆိုလွ်င္ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၊ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္စစ္တပ္တို႔ အလိုက်အေျဖသာ ထြက္ၿမဲထြက္ေနမည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၊ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္စစ္တပ္တုိ႔က ခြင့့္ျပဳသ ေလာက္သာျပင္ဆင္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

 “ပုဒ္မ ၅၉(စ) အပါအဝင္ မျပင္ဆင္လိုသည့္ ပုဒ္မ ၇ ခု” အား ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ “၁၀၉ဦးေကာ္မတီ” အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း၊  ပုဒ္မ  ၅၉ (စ) မျပင္သင့္ဘူးဟု (တစည) ပါတီက အတိအလင္းထုတ္ေျပာျခင္း၊  ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္ႏွင့္ေနမ်ိဳးေဝတို႔၏ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ေထာက္ခံေဟာေျပာပြဲ၊  ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီထဲတြင္ သူႏွင့္ဥကၠ႒ ႀကီး ဗိုလ္ေရႊမန္း ႏွစ္ဦးသာရွိသည္ဟူသည့္ သူရဦးေအာင္ကုိ၏ ႏွပ္ေၾကာင္းေပးေနမႈ စသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္  အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္ေခ်။

လႊတ္ေတာ္တြင္း အဆံုးအျဖတ္မွန္သမွ်တြင္ မဲအမ်ားဆံုးရသူက အႏုိင္ရစတမ္းမဟုတ္ပါလား။ ဗိုလ္ေရႊမန္းသည္ လႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးျဖစ္သျဖင့္ မဲေပးစရာမလိုေခ်။ လႊတ္ေတာ္တြင္းဖြဲ႔သမွ် ေကာ္မတီတိုင္းတြင္ အမ်ားစုမွာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီႏွင့္ ကာခ်ဳပ္၏ စစ္သား အမတ္မ်ားက အမ်ားစုျဖစ္ၿမဲျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ ဘာမွ်မႈစရာမရွိေခ်။ လႊတ္ေတာ္တြင္း အဆံုးအျဖတ္မွန္သမွ်သည္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၏ လက္ခုပ္ထဲ၌သာရွိသည္။

ေနာက္ဆံုးဖြဲ႔ထားသည့္ “၃၁ ဦးေကာ္မတီ” ၌ပင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကအမ်ားစုျဖစ္ကာ အဖြဲ႔ဝင္ထက္ဝက္ေက်ာ္ တက္ေရာက္လွ်င္ အစည္းအေဝး ထေျမာက္ၿပီး၊ တက္ေရာက္သည့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ မ်ားရာဆႏၵမဲျဖင့္ဆံုးျဖတ္ရမည္ဟု ဗိုလ္ေရႊမန္းလက္မွတ္ျဖင့္ ေဖေဖၚ ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ရံုး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၂၀/၂၀၁၄ ) ေဖၚျပထားသည္။

ဗိုလ္သိန္းစိန္၊ ဗိုလ္ေရႊမန္း၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ ပူပင္စိုးရိမ္ေနသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ “ျပည္သူ႔အင္အား” ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ လာမည့္နည္းပင္ျဖစ္သည္။ “ကၽြန္မတို႔ လက္နက္အင္အားမသံုးဘူး၊ အၾကမ္းဖက္မႈမသံုးဘူး၊ ျပည္ပအင္အားမသံုးဘူး၊ ကၽြန္မျပည္သူ႔ အင္အားပဲသံုးမယ္လုိ႔ ကၽြန္မရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာပါရေစ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာေနသည္မဟုတ္ပါလား။ ဘယ္လို အေျခ အေနနဲ႔ ရင္ဆုိင္လာရတဲ့ ဘယ္လိုအခ်ိန္ခါမ်ိဳးမွာ “ျပည္သူ႔အင္အားကို သံုးမယ္လို႔ေတာ့ျဖင့္ တိတိက်က်ထုတ္မေျပာဖူးေသးပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာေနသည့္ ကိုယ့္ကို မေကာင္းလုပ္ေသာ္လည္း အေကာင္းႏွင့္သာတုန္႔ျပန္မည့္ တရားရွိသည့္ လူ ေကာင္းမ်ား၏ “ေရႊႏွင့့္ထုထားသည့္မူဝါဒ” ကိုေတာ့ျဖင့္ ဗိုလ္သိန္းစိန္၊ ဗိုလ္ေရႊမန္း၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႔က ႏွစ္သက္လိုလားၾကမွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိမူဝါဒသည္ သူတုိ႔အတြက္ အတုိင္းမသိေရႊမိုးေငြမိုးရြာသြန္းၿဖိဳးေစမည့္ တုန္႔ျပန္မႈပင္ မဟုတ္ပါလား။ ဗိုလ္ သိန္းစိန္၊ ဗိုလ္ေရႊမန္း၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႔အတြက္ ေရႊမိုးေငြမိုးရြာသြန္းၿဖိဳးၿပီဆိုလွ်င္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေသြးနဲ႔မ်က္ရည္ပင္လယ္ေဝ ေစေတာ့မည္သာျဖစ္ပါသည္။