ကာတြန္း Ath - ကလဲင္း ဂါးဗားမန္႔ (Clean Government)


ကလဲင္း ဂါးဗားမန္႔ (Clean Government)
ကာတြန္း Ath
မတ္လ ၃၊ ၂၀၁၄


ကာတြန္း Ath ေဖ့ဘုုတ္ခ္မွ ျပန္လည္ကူးယူပါသည္။